👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

แผนการสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี

Skapad 2021-05-28 08:35 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
สาระการเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณ๊ไทย เป็นสิ่งที่ในสังคมหนึ่งๆ นิยมประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเพราะถือว่ามีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญและสังคม

Innehåll

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณีได้

๒. นักเรียนสามารถบอกประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณีได้

๓. นักเรียนสามารถอธิบาย พิจารณาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของสวีเดนได้

๔. นักเรียนสามารถวิเคาระห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแบบทดสอบปรนัย มีตัวเลือกทั้งหมด ๑๐ ข้อ

๒. ครูนำภาพเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความเห็น ในประเด่นต่างๆ

        - ขนบธรรมเนียมประเพณีในภาพมีอะไรบ้าง

        - ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีจัดได้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีประเภทใดบ้าง

        - ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเปรียนเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของสวีเดน

๓. ครูแจกใบความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย พร้อมอธิบายความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณี

๔. ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามต่อไปนี้

     - ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันเนื่องมมาจากสาเหตุอะไร

     - ประเพณีของไทยมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

     - ประเพณีของสวีเดนมีอะไรบ้าง

    - ให้นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นระหว่างประเพณีที่เหมือนกันระหว่างของไทยและสวีเดน

    - ให้นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกับสวีเดน

๕. ครูนำภาพขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มาให้นักเรียนจำแนก โดยการใช้ใบงานแสดงความคิดเห็นและสรุปความคิดรวบยอด

๖. นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักการดังนี้

         ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นสิ่งที่ดีงามที่มีการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินขีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณะที่สำคัญของชาติ

๗. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในงานที่แจกให้

๘. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆและบันทึกข้อมูลในใบงานพร้อมทั้งทำรายงานส่งและรายงานหน้าห้อง และสรุปความคิดรวบยอด

๙. ครูสรุปเนื้อทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบ

๑๐. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

การวัดและการประเมินผล

๑. ใบงาน

๒. รายงาน

๓. แบบทดสอบ

๔. ใบงานแสดงความคิดเห็น

สื่อการเรียนการสอน

๑. ใบความรู้

๒. ใบงาน

๓. แผ่นภาพขนบธรรมเนียมประเพณ๊ของไทย

Matriser

Ml
ขนบธรรมเนียมประเพณี

Ämne/Ämnesområde

Här kopplar du till syftet/förmågorna.
Nivå 1/På väg mot
Nivå 2/Enkel/E
Nivå 3/Utvecklad/C
Nivå 4/Välutvecklad/A
läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att på ett i huvudsak fungerande sätt , välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera central delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera central delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera central delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar & berättarstruktur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll & språk
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala & diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.