👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Östberga förskolor Förskolan Humlan avdelning Skogen HT 2021

Skapad 2021-05-28 14:34 i 141311 Förskolan Humlan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Introduktionsplan för avdelningen Skogen på förskolan Humlan i Östberga förskolor:

Första dagen av introduktionsperioden består av ett introduktionssamtal med en ansvarig introduktionspedagog och besök på avdelningen. Syftet med samtalet är att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. Ni ges möjligheter att berätta om ert barn samt vilka förväntningar ni har på förskolan. Planerad utbildning i undervisningsgrupper pågår som vanligt. 

Andra dagen av introduktionsperioden introduceras barnet till en mindre del av barngruppen genom en lekstund ute på gården. Vi har samling och äter frukt tillsammans på morgonen, därefter har vi undervisning. Introduktionsgruppen har en lekgrupp tillsammans där fokus är på att barnen och pedagogen knyter an till varandra och har roligt tillsammans för att skapa en positiv första tid. 

Tredje dagen av introduktionsperioden erbjuds barnet att delta i en planerad skapande aktivitet tillsammans med andra barn i gruppen. Efter cirka fyra dagar har vårdnadshavaren och pedagogen dialog kring hur introduktionen ska fortskrida, om det är lämpligt att prova att vårdnadshavaren lämnar barnet den femte dagen. Vi utgår från barnets bästa och exakt hur många dagar en introduktion tar är individuellt. Det är därför viktigt för ert barns skull att ni är tillgängliga och kan komma och hämta barnet vid behov under de tre första veckorna. 

I samband med det första samtalet får barnet möta avdelningen och den pedagogiska miljön tillsammans med sin vårdnadshavare. Pedagogen är med och bjuder in till lek och samspel vid avdelningens olika stationer, exempelvis skapande, bygg, bokhörna. Miljön och materialet är tillgänglig för barnet och barnet får själv utforska avdelningen i sin egen takt. 

Undervisning sker alltid i mindre grupper för att kunna se barnens olika behov. Vi gör regelbundna planeringar och utvärderingar för att se över hur vi kan anpassa aktiviteter och miljöer efter barns olika behov och förutsättningar och utifrån de lagstiftade diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 

Planering av introduktion Skogen HT2021

Vi kommer  introducera 2 barn födda år 2017. Introduktionspedagog är Alicia (förskollärare) kommer att ansvara för denna introduktion. Vid andra tillfället kommer vi introducera 3 barn till, födda 2019 och 2020. Introduktionspedagog är Amal (barnskötare).

Målet med introduktionen är att barnet lär känna och vänja sig med den nya miljön, samt att hinna knyta relation till minst en pedagog innan barnet lämnas.

Kontakt med vårdnadshavarna prioriteras genom email (alicia.navrotska@edu.stockholm.se), eller telefon (08-50814488), sms (0761214488), samt Skolplattformen (logga in med bank-id).

Omsorgsansvaret runt barnet under introduktionstiden ligger på vårdnadshavare, tex blöjbyte/toabesök.

Introduktionens upplägg

Vi välkomnar barn med vårdnadshavare på förskolans gård.

Vi presenterar förskolan, förskolans personal, köket, avdelningar och lokaler, mm. Vi berättar om en vanlig dag på förskolan, rutiner, mat, vila, omsorg och lärande. Vi går in med en vårdnadshavare och barnet för att göra en runda.

Vi delade ut informationsmaterial till nya vårdnadshavarna genom mejlet, och skriver på blanketter som behöver vårdnadshavarnas godkännande och underskrift.

Vi planerar för nästa introduktionsdag i diskussion med vårdnadshavaren.

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

Kontaktuppgifter på andra vårdnadshavare kan vi inte dela ut, utan att ni kan välja själva på Skolplattformen om ni vill göra de synliga för andra vårdnadshavare.

Ni är alltid välkomna att ställa frågor.

Varmt välkomna på förskolan Humlan!

 

Med vänliga hälsningar,

Alicia, Ela och Amal

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18