👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursprov: sve 1 - att göra gott

Skapad 2021-05-31 13:16 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Kursprov/np svenska 1

Matriser

Sve
Utredande text - Därför vill vi hjälpa andra

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven diskuterar varför människor hjälper varandra och förklarar vad individer kan eller vill göra för att hjälpa andra. Något från Rishøis novell presenteras. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från novellen är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till novellen.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: • avancerade sammanhangssignaler • fungerande inledning och avslutning • rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: • god balans mellan olika delar • effektiv inledning och avslutning • rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Sve
Debattinlägg - balans i tillvaron

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven uttrycker sin åsikt om huruvida det är bra eller dåligt att avstå från arbete eller studier och framför något argument. Något från Lindhs artikel presenteras. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från Lindhs artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: • avancerade sammanhangssignaler • fungerande inledning och avslutning • rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: • god balans mellan olika delar • effektiv inledning och avslutning • rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga uttryck och uttrycksfulla formuleringar.

Sve
Informerande tal om att göra gott

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar.
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.