👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken 7c vt 21

Skapad 2021-05-31 13:28 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett nedslag i en epok i litteraturhistorien
Grundskola 7 Svenska
Under v 15-21 kommer vi att lära oss lite om perioden som kallas antiken: om de grekiska gudarna, om deras berättelser och vad de handlade om samt den tidens ideal.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, detta betyder att du tränar på att uttrycka dig, både när du talar och när du skriver. Att din text/ditt berättande är intressant för andra att lyssna på, att du kan få upp ett flyt och att du engagerar dina lyssnare/läsare.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, detta betyder att du tränar dig på att se vilka budskap som finns i en text, kunna läsa mellan raderna, kunna koppla ihop författare, verk och tidsepok.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Klassrumsdiskussionerna

2 Sammanfattningarna

3 Reflektionsuppgiften (resonerande text)

 

Jag bedömer din förmåga att formulera dig i skrift. Detta visar du genom vilket ordförråd och vilken meningsbyggnad du använder, ha en klar struktur i din text och genom att tydligt föra fram dina tankar och ditt resonemang. Du visar det både genom dina sammanfattningar och genom din reflektionsuppgift.

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi läser samt att föra ett resonemang kring det lästa, hur underbyggda dina resonemang är. Detta visar du genom att ställa frågor/svara på frågor vid genomgångar samt i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att dra slutsatser, hur du kopplar epokerna, litteraturen och författarna till historien och kulturen som rådde. Även detta visar du i det du själv producerar och i de diskussioner vi har i klassen.

Undervisning - detta kommer vi arbeta med: 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Utvärdering

Utvärdering gör du som vanligt efter arbetsområdet här på Unikum.

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
Matris till Antiken

Kunskapskrav
E
C
A
1a Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Din läsning kan innehålla viss stakning.
Du har paus på rätt ställe och intonation som stämmer med texten.
Du har dessutom inlevelse i din läsning.
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Sammanfatta
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra någon koppling mellan händelser.
Du får ihop innehållet på ett bra sätt och kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Din sammanfattning har med lagom mycket detaljer. Du kan driva och argumentera för dina kopplingar och du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Föra resonemang om budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
5 Dra slutsatser
Litteraturhistoria
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan förklara viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en resonerande text.
Du följer formen för en resonerande text relativt väl.
Du följer formen för en resonerande text väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.