👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Pedagogisk planering, Matematik ht 2021/vt2022

Skapad 2021-05-31 13:38 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med fokusområdet Matematik.

Innehåll

Syftet med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ökad förståelse för taluppfattning. Taluppfattning innebär att kunna skapa en grundläggande förståelse för begreppen tal, ordning och antal.

 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande aktiviteter:

 

Problemlösning och matematiska resonemang - Vi utgår ifrån detta som ett förhållningssätt när vi jobbar med andra områden inom matematik, men även i andra ämnen. Vi tänker på att ställa öppna frågor utan givna svar, frågor som utmanar barnens tänkande och frågor som får barnen att tänka efter hur de gjorde för att komma fram till sin slutsats. Använder olika matematiska begrepp exempelvis: många, fler, flest, lika många, hälften, få, färre, första, andra, tredje, längre, längst m.m.

Tal: 
Talnamn: När man pekar och räknar får föremålen ett talnamn.
Räkneramsan: Att säga en räkneramsa eller talföljd innebär att kunna säga efter varandra som en ramsa. Exempelvis 1-10, räkna baklänges, räkna från ett givet tal, känna igen siffror 1-10 och tecken för siffrorna.
Tal som identitet kan användas som beteckning utan numerisk innebörd, till exempel hus nummer, postnummer, bilnummer, telefonnummer, nummer på ishockeyspelare.

Ordning: 
Ordningstal anger placeringen i en rad. Ger svar på frågan: Vilken i ordningen? Först, sist.

Antal: Att känna igen antal, hur många föremål finns i en mängd. Antalprincipen Gelman och Gallisters fem principer (ur Små barns matematik, NCM): 

 • Ett till ett principen - Ett föremål i den ena mängden(eller ett talord) får bilda par med ett föremål i den andra mängden. Man kan avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål.
 • Abstraktionsprincipen - Alla föremål som ingår i en avgränsad mängd kan räknas med oavsett slag av föremål.
 • Principen om godtycklig ordning (Den irrelevanta ordningens princip) - Man kan starta var man vill när man ska räkna föremål, de får dock bara räknas en gång.
 • Principen om talens stabila ordning (Räkneordens ordning) - Använder konsekvent en och samma sekvens av räkneord vid uppräkning, man har lärt sig talens namn och ordningsföljd.
 • Kardinaltalsprincipen (Antalsprincipen) - Sist uppräknade räkneordet anger antalet föremål i den uppräknade mängden.

 

Strategier och förhållningssätt:

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 
För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.
Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation.

Det är viktigt att pedagogerna försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.

Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.

Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.

Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18