👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pööpötit 1Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-31 14:46 i 133121 Förskolan Finska förskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Finska Förskolan,

Pööpötit 1  Uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

 Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Projektsammanfattning

Med projektet önskade vi ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vi ville också att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Vi ville också att barnen skulle utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Vi anser projektets syfte och projektfråga vara uppfylld då vi ser barnens förändrade lärande genom den pedagogiska dokumentationen.  
Projektet har väckt ett fortsatt intresse för växter, insekter, plantering och hållbar utveckling hos barnen.

 

I början av projektet tänkte vi att Tantolunden inte enbart skulle vara en lekplats för oss. Vi ville utmana barnen och se hur mycket vi kan lära oss om naturen där.

Vi har pratat om djur i naturen och att vi kan hitta olika saker som vi människor kan äta.

Vi har också pratat med barnen om Allemansrätten och vad man får samt inte får göra i naturen. Vi har även pratat med barnen om vad som menas med ordet Fridlyst. Att alla djur är fridlysta och att vi inte får skada eller döda något djur. Blommor kan vara fridlysta vilket betyder att vi inte får plocka dem.

Vi har märkt att barnen visar intresse på olika sätt. Nu får vi ofta frågor av barnen om vad olika växter och djur heter och mera fakta om växter och djur.

 

 Syfte:

Vi i förskolan har ett stort ansvar för att lära barnen vad betyder leva hållbart så att vi värnar om naturen. För att kunna leva hållbart behöver vi kunskaper om hur människor och natur fungerar.  Kunskap kan till exempel vara att lära sig om växter och djur.

Om barnen får vara ofta i naturen och uppleva naturen med flera sinnen får de ett större intresse att värna den.

 Vårt syfte med barnens intresse för träden var att dom skulle lära sig skillnaden på olika träsorter, till exempel löv- och barrträd. Hur ser träder i olika årstider och vilka olika delar finns i träder?

Vilka djur bor i träden, vilka fåglar finns det?

Hur kan vi ta hänsyn/hjälpa växter/träd/djur?

                

 Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  •  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Barnens intressen

 Barnen på Linnut avdelningen går regelbundet till vår utflyktsstället i Tantolunden och vi har sett att det är roligt. De tar med sig naturföremål, som har  intresserat dem, till förskolan som vi har tittat på i mikroskop-ägg.

Under projektets gång har vi tagit reda på barnens tankar om: träden, vilka djur bor i träden, hur påverkar årstidernas växlingar träden och naturen.

 

Vi är glada för att kunna se hur många av barnen pratar om fåglar, olika djur och växter de har sett i naturen.

Vi har ett stort papper på väggen med barnens reflektioner, frågor, nyfikenhet och aktiviteter så att vi senare kan följa upp dem. På måndagar har Barnens nyheter samling, där en av punkterna är vad barnen har sett i naturen. Där kan vi se vilka delar av naturen har intresserat barnen mest.

    

Barnen har fått inflytande genom att vi utgått från deras bilder och frågeställningar. Vi har reflekterat tillsammans med barnen och spunnit vidare på deras intressen/funderingar. Vi har fördjupat oss i deras frågor. De har fått visa och berätta för sina kamrater.

Att barnen deltar i samtal om hur människor och natur samspelar, t.ex kan  barnen uttrycka att "trädet mår inte bra när vi sliter av grenar eller barken"

Eller barnens tankar om vad det betyder att någonting lever. T.ex uttrycker att vissna växter är döda medan de gröna blommande lever.

    Vi har svarat på frågor barnen ställt, vi har tagit reda på det vi inte vetat samt erbjudit barnen att själva söka information genom tex. Faktaböcker och Läsplatta.

     Barnen och vi pedagoger har tillsammans lärt oss av varandra.

 


Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?  

 

      Det är väldigt roligt och intressant för oss pedagoger att se att barnen har utvecklat sitt intresse och sina kunskaper.

      De ser nu fler "nyanser" i vår natur. Inte alla barn har lärt sig namnen på alla de olika träden och fåglarna, men de har sett och förstått att det finns olika.

      Ett träd är inte bara ett träd, det kan också ha ett namn. Träden ser olika ut. En fågel är inte bara en fågel. Olika fåglar ser olika ut och har olika namn osv.
Barnen vet att frön kan se ut på många olika sätt och att
växterna växter från frön.

     Barnen kan plantera och vet vad växterna behöver för att växa. Att man själv kan hitta frön och plantera dessa.
Barnen vet att fröpåsen har information om fröet och om hur man bäst tar hand om just det fröet för att lyckas i sin plantering.

      Barnen vet att solrosorna kan bli längre än en själv och att man kan äta solrosfrön. Och har lärt sig växternas livscykel.

    

                    

 

 Att ogräs stjäl växtens näring och att det därför är viktigt att rensa bort  
Barnen har utvecklat sitt ordförråd när de har letat efter fakta, fått se filmer, och hört sagor om djur och växter. Och när barnen har lärt sig nya ramsor och sånger som handlar om djur och växter.

     Vi kan se att barnen visar empati för djur och naturen. Att man inte kastar skräp i naturen för att då kan man skada djur och växter.
Vet vad en QR-kod är och hur man läser av QR-koder och använda läsplattan.

     Lärande vi ser hos enskilda barn är att vi ser en förståelse för att alla människor har sin egen uppfattning. Fler vågar uttrycka sina egna tankar och göra sin röst hörd.

     Vi märker att barnen har lättare att lyssna på varandra och  tala inför  samt att gruppen, de gärna ger förslag och idéer kring det vi arbetar med.

Genom kontinuerliga samtal och jämförelser (både i tal och av bilder) har barnen fått syn på sitt eget och varandras lärande och förändrat kunnande.
Genom leken

Diskussioner barn emellan

Samlingen

Kollegialt lärande

Barnet får berätta

Ställa och svara på frågor

Portfolier


Organisatoriskt har vi mest arbetat med projektet tisdag, onsdag och torsdag. En av dessa dagar torsdag har vi gott till Tantolunden. Då har vi fått nya intryck och idéer att arbeta vidare med på förskolan. Pedagogerna har haft ett bra samarbete och bollat idéer utifrån det barnen fattat intresse för och förskolläraren har haft det största ansvaret vad gäller dokumentation av arbetet.

 

 Både ute- och inne miljön har möjliggjort att projektet varit extra lyckat och intressan

 

                   

 

 

Gården har varit en fantastisk hjälp. I komposten har barnen följt växternas förvandling till jord. Kompost ”maskhotell” är också viktig för barnen för att tillexempel när de hittar växter eller maskar så bär de dem direkt till komposten.

Gården har även fått insektshotellet och till träden har barnen hängt fågelmat till fåglar.

Inne har ateljén varit en viktig plats för skapande och  utforskandet av naturmaterial, vackra fynd, pinnar löv och växter.

Där har vi kunnat plantera och följa upp hur det växer. Skapat och har allt material nära och tillgängligt.

Vi har skapat en egen skog till avdelningen för att barnen skulle ha möjlighet att bearbeta sina upplevelser och använda sin fantasi, leka i naturen när de vill.

 

En av hörnstenarna i vår pedagogiska miljö är litteratur, digitalverktyg som är viktigt stöd till projektet och barnens intressen.


·    Vårdnadshavarna har varit med i uppstarten av projektet och tillsammans med sitt barn valt bild till projektet. Vårdnadshavarna har involverats genom information via lärloggar och nyhetsbrev.

Vi har bjudit in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande med naturen genom att skicka hem en bokpåse innehållande naturbok och sagobok om fågel.

                   

       Vi har haft en kommunikation om processen med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning, till exempel har vårdnadshavarna berättat att barnen har börjat plantera hemma. Både föräldrarna och vi är glada och stolta, när vi lyssnar på barnen och får höra hur mycket de har lärt sig om djur och natur.

 Vad vi är mest stolta över med projektet var att barnen har lärt sig om träden, fåglar och att värdesätta djur och natur.  

     Bra med vårt projekt är att vi arbetat grundligt med det ämne, trädet, så att projektet kunnat fortlöpa över hela året. Och vi har lyckats använda projektets innehåll även när vi har planerat miljön och traditioner.

     Att vi fått bra resurser för att genomföra vår planerade undervisning, till exempel digitala verktyg.

     Mindre bra har varit pandemins effekt för undervisningen. Vi hade velat åka till skogen och ha närmare samarbete med vårdnadshavarna.


Inför framtida projekt har vi kommit fram till att det är viktigt att tänka noga efter vilket projekt fråga man ställer, i början av projektet. Att frågan är tillräckligt bred och svara på barnens intresse.

     Barnens intresse behöver styra projektet för att projektet ska vara intressant och fortgå


Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt är att lyckas med projektfrågan och hitta flera sätt att få familjer delaktiga när det gäller projektet.

En erfarenhet vi gjort under året, som blir till beprövad erfarenhet för oss, är att projektet och kvalitet tar och måste få ta tid.

Våra tankar inför kommande pedagogiska år är att det känns som en naturlig fortsättning på det pågående arbetet. Det blir roligt och givande pedagogiskt att vi har lärt oss använda av verktygen Planering och Bedömning här på Skolplattformen redan från projektstart.

·