👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna-Reza

Skapad 2021-06-01 07:58 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen här kan ni läsa om Räkne-Rezas planering förnsjöstjärnan. Syftet är att barnen ska få möjlighet att lära sig lättare matematiska begrepp samt lägesord.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

läroplans målet som vi siktar mot att utforska tillsammans med barnen är

Förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal,ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematiskt om detta.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med undervisningen är att barnen ska få en för förståelse för lättare matematiska begrepp så som antal, mängd, ordning samt att få lära sig lägesord som under, över, bakom och framför.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Tillsammans skapar vi tillfällen i vårt tema färger där barnen får möjlighet att utforska och undersöka matematiska begrepp där även barnens nyfikenhet får styra riktningen.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Varje vecka reflekterar vi tillsammans med barnen i mindre grupper för att få möjlighet till att vidare utmana barnen.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Sjöstjärnan 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Pedagogerna på Sjöstjärnan 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Ett mål med undervisningen är att barnen ska få möjlighet till att lära sig antal, räkna till tio och lägesorden.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?