👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarverksamhet på Idala 2021

Skapad 2021-06-01 12:35 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 3
Planering är för sommarverksamheten i fritidshemmet på Idala 2021

Innehåll

Konkretiserade mål / mål för verksamheten

Utveckla rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva i olika miljöer. 

Utveckla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till fysisk och psykiskt välbefinnande.

Utveckla förmågan att grundlägga goda levnadsvanor. 

Utveckla språket på olika sätt och i olika sammanhang. 

Utveckla förmågan att fungera som demokratisk medborgare. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

Erbjuda ett varierat utbud av rörelseaktiviteter och lekar. Bland annat olika vattenlekar. 

Röra oss i och utforska olika närmiljöer

Samtala om idrott och goda levnadsvanor

Erbjuda olika estetiska uttrycksformer, bland annat dans och skapande med olika material.

Uppmuntra eleverna att använda sitt språk i olika sammanhang bland annat digitalt 

Arbeta demokratiskt där eleverna får inflytande över verksamheten.

Utvärdering

Vi kartlägger elevgruppen varje vecka och gör dem delaktiga i utvärderingen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -