👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent och statistik (åk9)

Skapad 2021-06-01 14:44 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer arbeta med procent och statistik

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

  • förstå och utföra de tre olika typerna av procent beräkningar:
   - beräkna delen
   - beräkna det hela
   - beräkna andelen

  • beräkna med förändringsfaktor

  • räkna med upprepade förändringar

  • skilja på procent och procentenheter

  • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, som till exempel vid ränteberäkningar, vid jämförelser och statistik

  • problemlösning med procent

  • räkna med promille

  • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:

  • procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåsningsränta, procentenhet, promille, spridningsmått, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, lådagram, nedre kvartil, övre kvartil, kvartil avstånd

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 9.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Procent och statistik

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.