👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

แผนกสอนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ

Skapad 2021-06-01 19:57 i Modersmål Trelleborg
Grundskola F Modersmål
สาระการเรียนรู้ การอ่านจับใจความสำคัญ คือ การอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน ในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียว นอกนั้นจะเป็นใจความรอง ซึ่งใจความสำคัญจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆ ของเรื่องที่อ่าน อาจอยู่ส่วนต้น ส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้า

Innehåll

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้

๒. นักเรียนสามารถอธิบายหลัการอ่านจับใจความสำคัญได้

๓. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการอ่านจับใจความได้

๔. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑. นักเรียนและครูทักทายกัน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

๒. สนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทานต่าง ๆ ว่านักเรียนรู้จักและเคยได้ฟ้งหรืออ่านมาว่านักเรียนรู้จัก นิทานเรื่องใดบ้าง

๓. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ จํานวน ๑๐ ข้อ เพื่อวัดผลสัมฤทธ ิ์

ของตนเองก่อนเข้าสู่บทเรียน

๔. นักเรียนอ่านแผนภูมิข้อความที่แสดงถึงขั้นตอนการอ่านจับใจความ

๕. อธิบายวิธีการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบ O K 4 R ที่มีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน คือ อ่านอย่างคร่าว ๆ (Overview) หาใจความสําคัญแล้วตั้งคําถาม

(Key Idea) อ่านเพื่อตอบคําถาม (Read) การ ระลึกว่าาสิ่งที่อ่านไปแล้วจําได้มากน้อยเพียงไร  (Recall) การสะท้อนความคิดหรือขยายความคิด

จากเดิม (Reflect) และการทบทวนเรื่องที่อ่านใหม่ (Review)

๖. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑.๑ เรื่อง ความรู้เกี่ยวการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจในความหมาย ลักษณะและสวนประกอบของบทความ

๗. นักเรียนช่วยกันฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากบทความที่กำหนดให้

๘. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ

๘. ครูสรุปหลักการอ่านจับใจความสำคัญ

การวัดและการประเมินผล

๑. จากใบงาน

๒. จากการแสดงความคิดเห็น

๓.จากการจับใจความสำคัญและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  

 

 

Matriser

Ml
แผนกสอนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven läser med visst flyt och förstår huvuddelen av innehållet i texter som består av högfrekvent och nivå- och ålderanpassat språk som hör till vardag och skola
Eleven förstår i stort sätt olika slags texters uppbyggnad och typiska språkliga drag
Eleven förstår beskrivande/skönlitterära; förklarande och instruerande texter och återger grundläggande delar av innehållet och samtalar om det
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas