👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåvalen Projektsammanfattning FO2

Skapad 2021-06-04 09:16 i 133471 Förskolan Kryssningen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.

Beskriv med stöd av text och bild projektets innehåll.

Sammanställ uppföljningsperiod 3 till en projektsammanfattning/pedagogiskberättelse med stöd av nedanstående punkter. Som grund använder ni er av tidigare underlag: projektbeskrivning, projektavstämning, reflektion/analys och lärloggar. Syftet är att synliggöra den pedagogiska processen. Använd er av de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och vem.  

Använd stödmaterialet nedan för att formulera er projektsammanfattning. Starta med en inledning där ni kort beskriver hur det hela började.

I projektsammanfattningen görs en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Kom ihåg att publicera och tilldela er Projektsammanfattning när ni är klara.

 

Ht 2020 (20 barn): Vi har främst undervisning på förmiddagarna med ca. 5-10 barn och 1-2 pedagoger. En Blåvalsgrupp (ca. 10 barn) har projekt inne och en Blåvalsgrupp har projekt ute på förmiddagarna. Vi delar in barnen i mindre grupper under förmiddagarna när vi har undervisning. Vi dokumenterar i våra egna grupper och skriver lärloggar. Vi använder bilder och digitala verktyg, samtal och reflektion med barnen. 

Dokumentation kommer sättas upp utomhus för att delge föräldrar. 

Vi lyckades åstadkomma detta arbetssätt utifrån de förutsättningar vi hade under första terminen. Vi upplever att vi hade kunnat få till fler tillfällen med uppdelningar inne och ute.  

 

 Vt 2021 (15 barn): Vi uppfyllde det genom arbeten och undervisningar i helgrupp och mindre grupper. Ibland har grupperna bestått av 2-3 barn och ibland har vi haft 5 barn per pedagog. Vi planerade veckans upplägg och undervisningarnas fokus på varje ALM. Detta gjorde att vi kunde fullfölja projektets syften och ges möjlighet att utforska, utveckla och arbeta med projektets målområden.  

 

Vårt mål är att medvetandegöra barnen om olika kretslopp samt dess betydelse och funktion. 

Vi arbetar för att utbilda ansvarstagande barn som värnar om vår värld nu och i framtiden. 

Förståelsen för hållbar utveckling och ta ansvar för sin miljö.

Förståelse för hur deras val kan påverka. 

 

Genom samtal, bilder, skapande och uttrycksformer har vi jobbat mot vårt mål. Vi har plockat ut två globala mål ( 14 hav och marina resurser & 15 ekosystem och biologisk mångfald) för att använda dom som vägledning och hjälpmedel i fortsatta arbete. Vi kommer ta promenader så att barnen blir vana att ta sig längre bort från förskolan. 

Vi bygger upp miljön med barnen under projektets gång. Barnen ska ha tillgång till olika mötesplatser som inspirerar till vidare utforskande, t.ex. sandlåda, djur, bygg, vatten, skapande, deg, rollekar, mobil naturruta.

Vi arbetar efter barnens tid för att säkerställa att barnen får det de har rätt till.

Dokumentation visas för föräldrar ute på smutten. Vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara genom samtal.

 

När vi jobbar mot våra mål har vi gruppens behov i fokus och försöker bemöta behoven genom våra metoder.

 

Årstiderna och dess förändringar har barnen utvecklat mer kunskap om. Djur, växter, kretslopp och kretsloppets funktion och betydelse samt hur vi bär ansvar för vår miljö och natur har varit ett område som kunskapen har utvecklats inom. 

Vi utgick från barnens projektbilder och deras visade intresse främst på promenader i närområdet under uppstart.

Som pågående process har vi följt barnen i deras samtal, funderingar och tankegångar. Vi har utefter det planerat verksamheten med inriktning kretslopp och barnens funderingar kring maskar som sedan har utvecklats till ett mer avancerat kretslopp. Där har vi byggt in människans ansvar för miljön och hur våra val påverkar djur och natur. 

Bilder, dialog, frågeställningar, fakta, sånger, samlingar, rörelse, musik, dans, Youtube-klipp, green-screen, material i olika former, dagens väderfenomen har varit grunden för vårt arbete kring reflektioner med barnen. 

Vi har uppmärksammat en språkutveckling, förståelse och ökat intresse för projektet hos enskilda individer samt hur de har blivit mer delaktiga i processer och haft ett tydligare inflytande. 

Barnen har delgett varandra kunskap och intresse genom att samtala med varandra och visa varandra bilder som sitter upp i miljöer

Dom har också visat varandra exempelvis maskar och annat material som de har diskuterat.   

 

Läroplansmålen som vi jobbat utifrån är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Lpfö 18Arbetslaget ska följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

 

 

Den pedagogiska lärmiljön har inspirerat, intresserat och skapat reflektioner som i sin tur lett till nya idéer och tankar. Den har gett barn öppna fält att tänka fritt och prova på. 

Genom sånger och tillhörande material som stöttat upp varandra har det blivit stödjande och tydligt för barnen i deras utforskande. VI har också använt oss av Youtube-film om en mask där vi senare har kunnat redovisa samma material men i form av sagoberättande vilket också blev stödjande i barnens utforskande.   

Lärloggar, barngruppsinfo, bilder i miljöer, information i form av skrift på smutten, dagliga dialoger vid hämtning/lämning, olika mötesforum, skolplattformen har varit de plattformar vi har kunnat använda oss av för att delge vårdnadshavare och familjer. 

 

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.