👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baklängesplanering parkens förskola röd

Skapad 2021-06-04 09:21 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
”Ska vi leka tillsammans?” ”Vad är stort och vad är litet?”

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: Titt(a) ut? Titt(a) in?

Syfte:

Syftet med planeringen är att barnens bredvidlek ska accepteras och väcka nyfikenhet samt att bredda barnens kunskaper om matematiska begrepp.

 

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

 

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:

Känslan av att inte bli behandlad väl och förstådd av sina kamrater finns.

Ett intresse för matematiska begrepp finns hos barnen.

 

Specifika mål

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse:

Att barnen förstår varandras handlingar och känslor. 
Att en förståelse för matematiska begrepp djupnar. 

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor:

Utveckla nyfikenheten för nytt material och kännedomen om varandra. Öka tryggheten så att barnen får modet att prova nytt material och utforska sin omvärld på förskolan. 

Att få förståelse och känna glädjen i att ha sin kompis bredvid sig i "samma lek".

 

1f: BARNENS BEGREPP

Stor och liten

Kompis

Tillsammans

 

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: 

En tillåtande, tydlig och lugn miljö. Vi pedagoger har ett tillåtande arbetssätt där vi hela tiden är nyfikna på barnen. 
Vi pedagoger kommer att behöva lära oss att tolka alla barnens olika uttryckssätt under detta första året för att vi ska kunna ge barnen utmaningar i undervisningen. Vi kommer att ställa öppna och utmanande frågor. Genom att lära känna barnen ordentligt kan vi se vad de har för olika behov och hur vi ska hantera olika situationer. 

Vetenskaplig grund:

Det perspektiv som ligger till grund för vårt arbetssätt är det sociokulturella där lärandet sker i samspel med andra människor. Vi arbetar scaffoldingstöttande genom att ge barnen byggstenar att bygga vidare sin kunskap på. 

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi är tre estetiska pedagoger som har det lätt att finna oss i olika estetiska uttrycksformer.

Genom reflektion med varandra och att vi är ärliga och öppna med varandra kan vi tillsammans med barnen lära oss mer.

Vi pedagoger ska träna på att ”vara i processen” och att inte skynda på.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

Kriterier: 

När de pratar om stor och liten och när dom kommunicerar om stor och liten med varandra.

När dom accepterar varandra i olika sociala situationer.

 

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

Genom reflektion och dokumentation och lärloggar. 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter:

Iscensatta aktiviteter med eventuell problemlösning tillsammans med pedagoger

 

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Vi kommer att under våra reflektioner reflektera tillsammans för att föra arbetet vidare. 

3c: LÄRMILJÖ

Lärmiljö:

Vi vill ha en tillgänglig miljö som är varierande, utmanande, stimulerande och lätt att förändra. Vi vill att alla barn ska känna delaktighet och inkludering.

Det ska finnas en tydlig tanke med hur den fysiska miljön är utformad och att vi pedagoger är säkra och eniga om hur materialet ska användas tillsammans med barnen.

Barnen ska mötas av en lärmiljö som väcker nyfikenhet att utforska och själva kunna ta fram det material som de vill använda.

På vår avdelning och i barnens lärloggar ska det synas att vi arbetar med matematiska begrepp socialt samspel.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18