👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskande och medberättande

Skapad 2021-06-04 09:44 i 223941 Förskolan Ängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utforskande litterärt i närmiljön och kring barnens tankar om världen.

Innehåll

På avdelningen Tigrarna har vi sett ett stort intresse för djur och utforskande samt litteratur. Barnen har även visat ett stort behov av att få vara medberättande och bestämmande i sin vardag.

Vi pedagoger har ju valt att jobba på förskolan, och då vara en del av barnens vardag. Därmed så vill vi arbeta med att ge dom så många verktyg att kunna styra sin egen vardag och berättelse som möjligt.

Utifrån barnens intressen så har projektet utvecklas. Vi har tagit oss iväg på utflykter där barnens utforskarglädje har fått styra vart vi gått, och vävt in de upplevelser barnen berättat om i vad vi erbjudit och diskuterat i grupp.

Barnens intressen har utmynnat i skrivandet av en bok där barnen styrt ett tågs resa genom världen och vad tåget ifråga har träffat på kännt och önskat.

Överlag så ahr medbestämmandet fått ta fokus, och barnens egna upplevelser och viljor kring vart fokus har legat. Vi har i dessa områden försökt hjälpa barnen komma så långt som möjligt i sin utvecklingspotential.

Undervisningsplanering 

  • Varför? 

Vi vill ge barnen möjlighet att nå så långt utvecklingsmässigt i sina intressen, och möjlighet att utrycka sig och känna sig hörda. få vara medbestämmande i sin vardag.

  • Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom samtal vid mat, under resande samt genom att demokratiskt välja böcker resmål och hur deras egna bok ska växa fram innehållsmässigt.

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Regelbundna samtal och diskussion. sokratiska samtal och småsamtal invävt i vardagen.

 

 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.” (lpfö 18)

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” (lpfö 18)

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlig­het att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i för­skolan för att främja barnens utveckling och lärande” (lpfö 18)