👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Mörten -21

Skapad 2021-06-04 09:59 i 133921 Förskolan Påsen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.

Beskriv med stöd av text och bild projektets innehåll.

Sammanställ uppföljningsperiod 3 till en projektsammanfattning/pedagogiskberättelse med stöd av nedanstående punkter. Som grund använder ni er av tidigare underlag: projektbeskrivning, projektavstämning, reflektion/analys och lärloggar. Syftet är att synliggöra den pedagogiska processen. Använd er av de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och vem.  

Använd stödmaterialet nedan för att formulera er projektsammanfattning. Starta med en inledning där ni kort beskriver hur det hela började.

I projektsammanfattningen görs en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Kom ihåg att publicera och tilldela er Projektsammanfattning när ni är klara.

Vi har under året aktivt arbetat med barnens möte med naturen ur deras synvinkel. Vi har utgått från våra onsdags utflykter där vi besökt olika platser i närmiljön och låtit barnen dokumentera. Genom ständig reflektion tillsammans med barn, under ALM och i lärloggarna har vi på olika fördjupat vårat arbete tillsammans med barnen. Barnen har fått leda och vi strävade efter att vara lyhörda, engagerade och nytänkande. 

När vi började i höstas var vi ett helt nytt arbetslag med ny barngrupp. Vi hade som mål att använda våra befintliga kunskaper och erfarenheter för att kunna utvecklas och utmana varandra vidare. Vi hade som mål att använda digitala verktyg och utveckla barnens digitala adekvata kompetens. Vi ville även att barnen skulle få en fördjupad relation till sin närmiljö och förståelse för hållbar utveckling. Vi hade även som mål att arbeta aktivt med reflektion både i projektet, återsamlingen och genom dagliga boksamtal. Vi ville läsa böcker som berörde värdegrund bland annat kompisböckerna. 

Barnen har fått fördjupa sig i digitala verktyg genom film, fotografi och greenscreen. Vi upplever att barnen värnar om sin egen och andras kroppsliga integritet mer än innan och att de kan reflektera både över sitt eget lärande men även andras. Barnen har gått från att måla och teckna "klotter" till att börja teckna målmedvetet genom att tillexempel göra huvudfotingar, teckna av, göra cirklar osv. När vi varit vid vattnetornet (Hammarby radiotorn) har barnen målmedvetet tecknat av både tornet men även klottret som finns på tornet. Vi har arbetat mycket med matematik på olika sätt och märker att barnen utvecklat sin förståelse för matematik på genom att bland annat kunna sortera, ramsräkna, mäta, förstå begrepp och få utforska former. Eftersom valt att arbeta med greenscreen och projektorn där vi låtit barnen välja och styra själva samt diskuterat över vad som är på riktigt och vad som är fantasi. Vi har reflekterat tillsammans under morgonmöte, återsamlingen, innan och efter aktivitet. Barnen har även fått vara med och skriva lärloggar där dom fått möjlighet att vara delaktiga samt reflektera över bilder dom själva tagit samt bilder där dom är med. Vi har tänkt mycket kring gruppindelning och reflekterat mycket över vilka gruppkonstellationer som får alla barnen att bli sina bästa jag och som stimulerar de individuella barnets utveckling och lärande. Vi har kunnat se och reflektera över att de individuella barnens språkutveckling, matematiska förståelse, sociala samspel, empati och förståelse för natur, djur och sina medmänniskor. Vi har använt lärloggarna, både grupp och individuella för att synliggöra deras individuella utveckling. 

Vi har kopplat alla lärloggar till utvalda läroplansmål samt våra planeringar. Vi även använt PoB:en och funktionen där man kan få en överblick på vilka läroplansmål vi kopplat mest till samt vilka läroplansmål vi inte kopplat lärloggarna till och strävat efter att koppla till olika mål. Vi har fokuserat på läroplansmålen som berör matematik, att kunna fungera enskilt och i grupp, adekvat digital kompetens, förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska lärprocesser (vi lägger till dom under). 

Att miljön skulle vara den "fjärde pedagogen" och kunna vara föränderlig är något vi arbetat mycket med. Vår miljö har på så sätt blivit en aktiv agent både för oss och barnen. Vi upplever att barnen både får möjlighet att leka tillsammans och själva. Vi har strävat efter att vara lyhörda inför vad barnen varit intresserade av men även vad som händer i projektet. Genom att göra tillägg, möblera om och byta ut upplever vi att barnen utvecklat sina lekar själva och tillsammans med andra. Vi har skapat gemensamma regler och förhållningsätt och var sak har fått sin plats. Vi märker att barnen kan visa vikarier och annan personal vart sakerna ska vara. Vi har sorterat efter färg och material. Byggmaterialet som finns i bygghörnan men även på ljusbordet i form av klossar i olika material, form och färg har varit en centralmötesplats på avdelningen. Där upplever vi att barnen gått från att bygga själva till att bygga tillsammans och att dom nu reflekterar över vad de bygger, olika matematiska begrepp och lekkoder. Projektorn, greenscreenen och lärplattan har hjälpt oss att ta oss till spännande platser tillsammans. 

Det dagliga mötet med vårdnadshavare har varit viktigt för oss och bidragit till att vårdnadshavarna mer aktivt gått in på lärloggarna. Vi har även dokumenterat projektet, det planerade och spontana lärandet varje vecka i lärloggarna och strävat efter att engagera vårdnadshavarna i barnens utbildning. Vi har tagit ut vikvägg och hängt ut barnens skapande så att barnen själva får möjlighet att berätta och visa sina vårdnadshavare vad de lärt sig samt gjort på förskolan.

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18