👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning Svanen

Skapad 2021-06-04 11:27 i 133441 Förskolan Sjöresan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

 HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Svanens projektuppstart 2020

Vi utgick från barnens projektuppdrag: Barnens möte med naturen -  Hållbar framtid.

Vår projekt- frågeställning var:" Varför behövs djuren?"

Syftet var att barnen skulle få utveckla sitt djur/ natur-intresse och bredda deras kunskaper om detta.

Under projektets gång.....

Med stöttning av pedagoger fick barnen  presentera sitt projektuppdrag för kompisarna. Inledningsvis illustrerade vi upp naturmiljöer kring barnens projektuppdrag. Det gjorde vi genom att besöka och konstruera upp barnens olika naturintressen. 

Vi undervisade barnen med anknytande material tex. som: sand, vatten/is, lera, målarfärg, återvinningsmaterial och plast-bondgårdsdjur. Vi har kopplat barnens-natur intresse till böcker, bland annat till  "Petter och hans fyra getter", "Sagan om den lilla, lilla gumman",  Sånger: "Per Olssons Bonnagård". "Bockarna Bruse" och "En liten båt blir ofta våt" mm. Dessa har vi även dramatiserat tillsammans i vår verksamhet. Med hjälp av digitala verktyg tex. dator och med hjälp av projektor som förstorade upp djur/natur har barnen fått ett kollegialt lärande av bondgårdsdjur/natur. Utifrån barnens djur/ natur-intresse har vi tillsammans utforskat/experimenterat och haft åter reflektioner.

Hur dokumenterade vi?

Vi pedagoger dokumenterade via barngruppsinfo, lärloggar, föräldramötet, utvecklingssamtal, dokumentationsvägg.

Barnen har reflekterat kring bilder tagna i samband med projektet och de har med olika estetiska uttrycksätt dokumenterat sitt lärande.

Vad har varit viktigt för projektet?

Vi har med hjälp av barnens egna  valda intresse med mötet av naturen hållit projektfrågan levande. I våra pedagogiska miljöer har barnen under hela dagen haft tillgång till djur/natur materialet . Projekt sammanhangen har skapat fina lekmöjligheter där barnen varit aktiva deltagare.

 

Vad har vi lärt oss?

Vi har tillsammans och med glädje erövrat begreppet natur på olika sätt:

Med inspiration av barnens egna bilder av projektuppdraget. Genom lek och utforskande har barnens lärande fördjupats och genom olika estetiska uttryckssätt. Det har varit viktigt med igenkänning för det har skapat sammanhang. Transdisciplinärt lärande har gett möjligheter till barnens kreativa sätt att utforska mötet med djur och natur. Barnens lärande syns genom barnens nya lekar och hur de använder sig av nya uttryck genom kropps-språk, mimik samt att de använder sig av nya begrepp. Vårdnadshavare har återkopplat barns lärande, det barnen leker/ uttrycker / sjunger hemma.

 

Vilka läroplansmål har vi fokuserat på?

 Naturvetenskap och teknik.

Skapande och olika uttrycksformer.

Språk och kommunikation.

Barns delaktighet och inflytande.

Digitalisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.