👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Juni månad på Sliverdraken.

Skapad 2021-06-04 19:30 i Daggkåpan Dibber Sverige AB
Förskola
En månadsplanering för en hel del undervisning vi planerat fortsätta med under Juni månad, men också en del nytt lärande, samtidigt som vi närmar oss terminens slut med raska steg. Tiden går verkligen fort när man har roligt. Barns intresse, upptäckter och utforskning kan skifta från dag till dag och det tänker vi fortsätta ta till vara på. Så i vår planering finns det rum för flexibilitet där vi följer barnen i den mån det går när deras inflytande är enormt viktiga byggstenar i undervisningen. Så för att sammanfatta det hela kort så handlar månaden mycket om att fortsätta ha roligt i lärandet men samtidigt knyta ihop säcken för även denna termin. Särskilt för våra blivande skolbarn där vi planerat något lite extra för. Vad vi planerat är en överraskning som finns att läsa i själva planeringen. Samtidigt så ser vi fram emot hösten 2021 där vi får ta emot ett nytt härligt gäng.

Innehåll

FÖRSKOLAN DAGGKÅPAN

AVDELNING: SILVERDRAKEN

MÅNADSPLANERING

JUNI 2021

 

Språk.

Syfte: Språket är avgörande för barns samvaro, lek och utveckling. Ett väl utvecklat språk är grundläggande för kommunikation, förståelse och samspel.

Genomförande: I vår verksamhet på Silverdraken uppmuntrar vi barnens lust till att använda språket i lek och samvaro. På våra dagliga morgonsamlingar leker vi med bokstäver genom ordlekar, spel och i dialog med barnen.vi övar på att alla barn ska känna tillit och trygghet att våga prata och uttrycka sina önskemål, känslor och tankar, både enskilt och i helgrupp.

På vilan har vi dagligen högläsning. Litteraturen är rik och varierad. Ex Lilla Sparvel av Barbro Lindgren, Mio min Mio av Astrid Lindgren. Klassiska folksagor och vardagsberättelser som barnen kan relatera till och sagor som innehåller humor samt berättelser från andra kulturer. De folksagor vi läser innehåller ofta ord som inte är så vanliga nu för tiden. Barnen är nyfikna och vill veta vad de betyder. Här ökar vi barnens ordförråd och sprider kulturhistoria till nästa generation. Engelska och andra språk har vi använt i sång och ramsor.

Vår Nalle Kompis får komma hem till varje barn på Silverdraken. Tillsammans med föräldrarna gör barnen en veckas dagbok med bilder och text, som barnen sedan får visa och berätta om på samlingen, när Kompis är tillbaka på förskolan.

Syftet är att stärka barnens självbild och öva på att berätta och visa om sig själva för de andra barnen.  Faktaböcker ex om djur, vetenskap, världen mm lockar också.

Analys: Alla barn på Silverdraken har utvecklat sin språkliga förmåga. De vågar prata i gruppen, kan både samtycka men också uttrycka avvikande åsikter. De använder ett rikt och välutvecklat språk i lek och samvaro. De löser sina konflikter verbalt och kan sätta ord på känslor. De är empatiska och sociala. Alla kan nu skriva och läsa sitt namn och många har nu ”knäckt” läskoden. De är pratglada men har också utvecklat sina förmågor att lyssna på varandra.

Under Juni månad har vi planerat ett biblioteksbesök. Vi kommer att arbeta vidare med våra trädockor (se rubrik skapande), och om barnen vill, ska vi skapa en teaterföreställning med trädockorna/figurer. Här stimulerar vi barnens verbala förmåga, språkglädje, kreativitet och fantasi.

På samlingarna fortsätter vi med våra ordlekar och diskussioner. Sång och musik ingår också i den dagliga verksamheten på Silverdraken. Sång dans och musik stimulerar barnens språk såsom uttal, rytm, ordförråd och volym. Barnen har också fått ta del av klassisk musik ex Beethoven och Mozarts verk. De har visat stort intresse för kulturhistorien runt dessa kompositörer. En av pedagogerna har också introducerat lite afrikansk musik och kultur.  Under Juni månad kommer vi främst sjunga de sånger vi ska framföra på vår avslutning.

Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

 

Matematik.

Syfte: Att ge varje barn ett intresse och förståelse för matematik. Vi vill skapa lust och glädje runt detta område. Matematik är inte endast siffror utan även mängd, volym, mått och tid.

Genomförande: På samlingarna lär barnen sig matematik genom lekar, problemlösningar och utmaningar. Barnen räknar hur många vi är på samlingen. Vi jobbar med tärningar, siffror och matte spel.

Vi räknar, mäter och reflekterar med barnen över olika matematiska begrepp (ex vad är tid? mm). Vi övar på ett lustfyllt sätt med plus och minus. Det barn som är duk värd (vi byter duk värd varje vecka) får också träna matematik när rätt antal tallrikar, bestick och glas ska dukas fram. I rörelselekar och på Drakgympan använder vi också matematik (ex hur många får plats i en rock ring?). Vi har även matematik i skogen på olika sätt ex barnen har samlat olika naturmaterial i olika antal, form eller färg.

Analys: Barnen på Silverdraken har ett lustfyllt förhållningssätt till matematik. De väljer alla själva att jobba med matematik. I spela, matteblad eller tärningar. De flesta förstår nu begreppet 1 – 10. På samlingar önska de ofta att få matematiska utmaningar.

Under Juni månad kommer vi fortsätta med vårt sätt att använda matematiken i hela avdelningens verksamhet. Vi har nu avslutat vårt Kroppstema, där vi experimenterat, mätt och utforskat.

Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättning av att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna samt andras problemlösningar”.

”Få förståelse för rum, tid och form, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt runt detta”.

 

Rörelse. 

Syfte: ”Varje barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet dagligen på avdelningen. Genom rörelse stimuleras barnens fysiska, språkliga och sociala utveckling.

Genomförande: På Silverdraken har vi rörelseaktiviteter dagligen både inomhus och utomhus. Under samlingarna och vid andra tillfällen under dagen har vi rörelse och dramatiklekar. En gång per vecka får barnen på avdelningen ta del av Drakgympa.

Där stärks barnens kondition, fysik, balans, rumsuppfattning och rytmkänsla. Genom musik, dans och dramatik övar barnen också sin inlevelse, fantasi och förmågan till samarbete. Gård, lekpark och skogsbesök tränar också barnens fysiska utveckling. Längre dagsutflykter görs möjlig när konditionen är bra. Vi har t ex varit på Anders Franzéns park och Blecktornsparken där barnen fått gå med sina ryggsäckar, fyllda med matsäck, dryck samt extra kläder. Dessa långa promenader med tunga steg stärker barnens självkänsla.

Analys: Alla barn uppskattar nu all form av rörelse. De har utvecklat sin motorik, kondition och visar stor inlevelse i dans och rörelselekar. Alla är inkluderade och får ta ut sina behov av rörelse på eget vis. Drakgympan är något som alla barn på Silverdraken längtar till under övriga veckans aktiviteter.

Under Juni månad kommer vi att fortsätta med våra rörelselekar, dans och våra besök i parker och skog. Gymnastiken kommer vi nu alltid ha utomhus ex ta med rörelseutrustning till skogen.

Vi planerar en utflykt till Skansen och eventuellt en till hel dagsutflykt.

Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”.

 

Skapande. 

Syfte: I skapandeprocessen lär sig barnen att använda alla sinnen. De utvecklar finmotorik, färgkänsla, kreativitet och fantasi. Glädjen i skapandet stärker deras förmåga till lärande och sociala samvaron. Barnen ska ges möjlighet att själva bland ett rikt utbud av färg, papper och annat skapandematerial så att deras lust och kreativitet utvecklas.

Genomförande: På Silverdraken skapar barnen dagligen. Vi har mycket och varierat skapandematerial såsom olika sorters färg, papper, naturmaterial mm. Barnen ges tid till eget skapande. Efter vilan med högläsning skapar barnen, på eget initiativ egna bilder efter inspiration från sagorna/berättelserna. De gör egna böcker med bilder och skrift. Vi har även skapandeuppgifter givna av pedagogerna. Ex toarulldraken, skapa med pastell och akvarellfärg, arbete relaterat till kroppstemat (se insänt material Temakroppen/självporträtt).

Vi har skapat namnet Silverdraken tillsammans med hjälp av naturmaterial vi samlat i skogen. Vi har också skapat en fantastisk värld målad med fönsterskrapor, kulmålning mm där barnen fått testa på olika tekniker samt material till skapandet.

Analys: Barnen har stort intresse av skapande både på eget initiativ och på ”styrt” av pedagogerna. Skapandet efter våra teman och barnens lust. Vi upplever att de barn som tidigare valde andra aktiviteter, nu även väljer skapande mer frekvent än tidigare. Deras finmotorik och självförtroende har stimulerats och utvecklats.

 Under Juni månad, ska vi fortsätta vårt påbörjade projekt/tema Trädockor. Alla barn har slipat med sandpapper varsitt Björk vedträ. Av det ska vi skapa trädockor/figurer. Vi har fåt material från föräldrarna (ex överblivet tyg, garn, knappar mm) att använda under skapandeprocessen så även föräldrarna är delaktiga. Här arbetar vi också med hållbar utveckling. Temat ”Kroppen och våra sinnen” är nu avslutat. Barnen har skapat självporträtt som nu är placerad på väggen i korridoren. (Se temat kroppen).

Vi ska också samla blommor i skogen och studera deras färger, former etc. Barnen som vill ska få måla av och skapa tavlor med dessa. Här övar vi också matematik, teknik och naturvetenskap.

Inför sommaravslutningen kommer barnen att göra egna blomkransar av silkespapper och kartongpapper.

Mål ur Lpfö 18: ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande, utbildningen ska ge varje barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”.

 

Naturvetenskap.

Syfte: Barnen på Silverdraken ska få ta del av kunskaper runt djur och natur samt få arbeta med experiment som stimulerar deras intresse för vetenskap. Vi vill att barnens förståelse, kunskap och respekt för vår omvärld ska finnas med i deras kunskapsbank samt lära sig om hållbar utveckling. Experiment i syfte att öka förståelse och lust till kunskap vill vi delge barngruppen i både mindre grupper samt på en individuell nivå.

Genomförande: Vi har en barngrupp som visat stort intresse för djur och natur. Det har vi tagit tillvara på genom undervisning både med hjälp av faktaböcker samt av digitala verktyg. Vi använder också spel, pussel och barnens egna frågor och svar runt naturen. I skogen har vi hittat rådjurshorn, fått en älg käke och ett hjorthorn från några föräldrar. Åter igen ett samarbete med hemmet. Mycket spännande att ta reda på fakta och att utforska de olika djurdelarna. Barnen vet varför vissa växter och djur är fridlysta, om nedskräpning och att vi måste ta vara på/rädda om vår omvärld. I skogen bryter de inga grenar och de har lärt sig att inte vara högljudda eftersom den kan störa/skrämma djuren.

Efter att vi besökt Blecktornsparken där det bla. fanns kaniner, grisa, får och getter, har vi läst faktaböcker om dessa djur, och många barn har ritat av djuren efter de bilder vi tog på parken. Vi har experimenterat med is, olika experiment och övningar under temat ”vår kropp” som också har givit barnen lust till lärande inom detta område.

Analys: Barnen har nu en stor kunskap runt djur och natur. De visar respekt för både djur och växter. Vi vill utveckla den vetenskapliga verksamheten mer under HT-2021.

Under juni månad kommer vi att samla växter och blommor för att studera dem på förskolan. I skogen kommer vi använda lupp och ”tillfälliga fångst i burkar” för att studera olika insekter. Vi ska besöka ”vår” myr stad för att följa utvecklingen vid den. Genom digitala verktyg ska vi lyssna på olika fågelläten och ta reda på fakta runt det vi finner i naturen.

Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättning för förståelse för naturvetenskap samt kunskaper om växter och natur”.

 

Månadsplanering för kommande månad gjord av:

Gabriella, Carina och Zadiq.