👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i Matematik åk 6 - Tal, enheter och skala, cirkeln och problemlösning (Kap 6-9 i Matteborgen 6B)

Skapad 2021-06-05 16:07 i Björkö skola Öckerö
Grundskola 6 Matematik
Vi ska under våren arbeta med olika tal som negativa- och positiva tal, decimaler, bråk, stora siffrors värde samt beräkning av multiplikation och division med hela tal och decimaltal. Vi kommer även att introducera binära tal och hur de är uppbyggda av 0 och 1. Vi kommer också att arbeta med enheter och skala och förstå och räkna hastighet, tid, skala och kunna använda enheter för vikt och volym. Dessutom kommer vi i geometri att koncentrera oss på cirkeln: och lära oss begreppen diameter och radie, hur man räknar ut cirkelns omkrets och area samt läsa av och tolka cirkeldiagram. Vi avslutar området innan de nationella proven med att repetera olika strategier och metoder i problemlösning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål

När du arbetat med detta område får du lära dig att:

Tal:

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal t ex 42 x 38
 • multiplicera decimaltal t ex 4,8 x 5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är.

Begrepp: hela tal, negativa tal, positiva tal, miljon, binärt tal

 

Enheter och skala:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
  förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Begrepp: milliliter (ml), milli, ton , kubikcentimeter (cm3), kubikdecimeter (dm3), kubikmeter (m3), hastighet, kilometer per timme (km/h)

 

Cirkeln:

 • förklara begreppen diameter och radie
  beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram Begrepp: cirkel, medelpunkt, diameter, radie, omkrets, area, cirkeldiagram, pi (π)

Begrepp: cirkel, medelpunkt, diameter, radie, omkrets, area, cirkeldiagram, pi (π)

 

Problemlösning:
Använda olika metoder vid problemlösning, som att

 • leta mönster i tal och bild,
 • rita en bild
 • pröva dig fram
 • arbeta baklänges
 • läsa ur text: Är det nog med fakta?

samt lite kombinatorik

 

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha muntliga gemensamma genomgångar.
 • göra praktiska övningar, spel m m
 • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • arbeta i läroboken Matteborgen 6B både enskilt och gemensamt.

 

Hur gör du?

 • delta under genomgångar
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • diskutera med klassen
 • diagnos 6,7 och 8 
 • repetition och/eller fördjupning

 

Bedömning:

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Du kommer att bedömas i hur väl du kan:

 • lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsräkning el. avrundning.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du med addition el. multiplikation, beräknar du area genom att räkna antalet rutor el. använder du dig av en matematisk beräkning?
 • föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.