👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Sommarlovsutmaning 2021

Skapad 2021-06-07 11:33 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola F – 4
Planering för fritidshemmets sommarlovsutmaning.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

En sommarlovsutmaning som utförs under fem dagar vecka 24 och 25 2021 på fritids. Utmaningarna är frivilliga och sker mot andra skolor vilket skapar en vi-känsla på vår egen skola.   


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

 

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

 

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

 

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Pannboll Varje elev som vill vara med får en tennisboll, den ska sedan balanseras mellan panna och en vägg, hur länge kan/ormar man stå? Utomhus 15 juni Åsa
Fotbollsbowling 10 stora petflaskor fylls till 1/3 vatten, ställs upp i en triangelform. Varje elev får ett skott på 11 meters avstånd på sig att skjuta ner så många käglor som möjligt. Aktivitetsplanen 16 juni Malin
Ärtpåsekast i rockringar Tre rockringar läggs i en "kö", den närmast är värd 5 poäng, därefter 10 och 15 poäng. Varje elev får tre ärtpåsar att kasta i valfria ringar. Räkna ihop poängen. Utomhus 21 juni Åsa
Bottleflip En 33 cl petflaska fylls till hälften med vatten. Hur många gånger kan du flippa flaskan så den landar stående på 1 minut? Landar den stående på korken är det värt 2 poäng. Utomhus vid pingisbordet 22 juni Malin
Bygga ett papperstorn i grupp Bygg ett papperstorn med endast återvunnet kopieringspapper, sax och limstift. Tornet ska kunna stå för sig självt i minst 30 sekunder. Högst torn vinner. Inomhus 23 juni Malin
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Dokumenteras i Teams där en resultatlista fylls i varje dag kl. 14.00. Resultat meddelas eleverna vid mellanmålet. Den 23 juni får alla som deltagit ett diplom.
UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?