👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavslut - Värdegrunden via rörelse.

Skapad 2021-06-07 12:47 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Efter en termin med mycket rörelse på olika sätt är det dags att knyta ihop säcken. Trots inriktningen att barnen skulle ges möjlighet att via rörelsen öka samarbetsförmågan och skapa trygghet har projektet berört samtliga läroplansmål.

Innehåll

 

Vi har nu kommit till avslutningen för vårt projekt Värdegrunden via rörelse vars syfte har varit att lära barnen hantera dilemman samt lära känna varandra och öka tryggheten i då hela personalstyrkan var ny för gruppen. Genom projektet har barnen fått fördjupa sig inom läroplanens värdegrund via många olika rörelseaktiviteter i mindre grupper men också i helgrupp. Inom projektet har vi också jobbat med skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi har bland annat arbetat med olika aktiviteter där de givits möjlighet att upptäcka sin förmåga att röra sig, att klara av utmaningar och att hjälpa andra. Vi har arbetat både inomhus och utomhus och tillvaratagit växlingarna i årstiderna för att utforska skillnader i till exempel underlaget på marken. Hur känns det att åka ner för backen i snö, när det är is eller gräs?

 

Vi har upprepat aktiviteterna vid flera tillfällen och har på så sätt låtit barnen utveckla dem och ge dem tid att prova på flera sätt.

Så här beskriver en barnskötare: Jag har arbetat mycket med en kombination av planerad och spontan undervisning. Jag har alltid haft en grundtanke i vad vi ska göra, men låtit barnen bidra med tankar och idéer baserat på deras intresse/behov/energi för dagen. Tex när vi gjorde en hinderbana så satte jag först upp alla hinder i rummet. Successivt fick barnen själva flytta på föremål och utöka/ta bort stationer för att själva bestämma över rörelserna i rummet.

 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande tänker vi har skett?

Vi har sett att alla barnen i har utvecklat en större trygghet i sig själva. De vågar mer än vad de gjorde till en början, och tar mer egna initiativ till att utmana sig inom rörelse. De använder fler begrepp och verkar ha bättre koll på hur de ska lösa en situation där rörelse är viktigt (t.ex. ta sig ner från en backe)

Barngruppen känns även allmänt mer trygg och stabil. Barnen litar mer på oss pedagoger samt kompisar. De hjälper varandra mer i olika situationer och hejar även på varandra när utmaningar uppstår.

 

·         Hur har barnen fått syn på sin eget/gruppens lärande och förändrade kunnande?

Vi har dokumenterat med hjälp av bilder, videos och finplaneringar. Vi har arbetat mycket med upprepande av aktiviteter.  Vi sitter alltid i gruppen och pratar om vad vi gjort innan och vad vi kommer att göra under dagen. 

 

·         Hur vet vi att det skett ett lärande och förändrat kunnande i gruppen och hos enskilda barn?

Vår dokumentation ger oss möjlighet att se utveckling både i grupp och individuellt.

Vi upplever att barnen har fått utökat ordförråd och använder andra begrepp än innan.  De kan beskriva sina rörelser med andra ord.

Vi ser även ett utökat fokus på flera av barnen. De är mer intresserade och har blivit bättre på att sitta stilla, lyssna på andra och ta till sig information. Deras kroppskontroll har ökat och de är säkra även i svårare omgivningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18