👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekts utvärdering 4b / Fordon

Skapad 2021-06-07 16:06 i 181381 Förskolan Lövlunda Stockholm Farsta
Förskola
Eftersom intresset för fordon startade hos barnen redan från första dagen under inskolnings perioden, har lekstunderna vi haft nästan alltid varit kopplade till leksaksfordonen här på Linden. Alla bilar som barnen sett vid staketet (lastbilar, sopbilar och privatbilar) har också visat sig vara intressanta, då barnen visat det genom att de väldigt ofta går till staketet för att inspektera bilarna.

Innehåll

 Projekt berättelse

 Via Lindens barns intresse har vi kunnat utforma projektet som på olika sätt är kopplat till målen från läroplanen. Detta har vi gjort på ett lustfyllt sätt för att barnens utveckling och lärande också ska vara en rolig upplevelse. 

Vi på linden har planerat olika aktiviteter och material både inomhus och utomhus med ett lekfullt, tillgänglig och tillåtande sätt för alla barnen. Under båda terminerna har vi lärt oss om olika fordon med olika sätt och det har vi framför allt gjort via leken. Vi arbetade mycket med miljön för att barnen skulle få bättre förutsättningar när det gäller utvecklingen i olika områden. Enligt läroplanen är det viktigt att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Också följde vi årshjulet för Gubbängens förskolor. Det gjorde vi genom att lyfta fram olika lärande områden som exempelvis matematik, naturkunskap, språk, teknik , hållbarutveckling etc. Vi pedagoger har varit närvarande och delaktiga med barnen, och på grund av det så kunde vi med hjälp av observationer upptäcka vad nästa utvecklings moment skulle få bli.

 

 Här kommer de tre mål från läroplanen som vi gemensamt lagt till i vårt projekt/undersökning och i vår undervisning.

Nyfikenhet, kreativitet och lust att lära

Vi har som sagt förberett miljön med olika material i olika stationer som kan väcka barnens nyfikenhet och lusten till att lära sig. Vi pedagoger har alltid varit medforskare och reflektionspartner för barnen. Under dessa reflektionsmoment har barnen kunnat skapa självbild. Med pedagogerna i närheten till barnen kunde man utmana dem socialt och ta vara på de tillfällen som ges för diskussioner. Detta görs på detta vis för att den sociala processen lär barnen mycket vilket innebär effektivt lärande. Vi har utfört detta arbete på två olika sätt. Det första görs inne på Linden i avdelningens olika stationer, och genom att projicera olika fordon och öppna kreativa samtal med barnen som har med ämnet att göra. Det andra sättet görs ute på gården. Barnen är väldigt kreativa då de bl.a. i sandlådan skapar egna lekar och regler till lekarna. Vi har arbetat med matematik genom att sortera de olika fordonen och räkna dem samt räkna hur många och hur stora däck de olika fordonen har.

Lusten kopplas ihop med lek och med pedagogernas närvaro och delaktighet blir barnen uppmuntrade ännu mer.  På det viset får barnen en fortsatt kunskap på ett lustfyllt sätt. Senare med tiden lärde sig barnen skillnaden mellan en ambulans och en brandbil samt skillnaderna på en sopbil och en husbil m.m. samt funktion.  

                               

 Förmåga att använda och se begrepp, se samband mellan och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Vi på linden fokuserar på hur barn får erfarenhet och uppfattar omvärlden. Vi försöker alltså planera verksamheten ur barnens perspektiv.  Vi gör det här för att de ska lära sig. Det innebär att skapa mening och innebörd av egna erfarenheter. Barnens lärande i Linden sker alltid i ett sammanhang, i samspel med individ och omgivning. Barnen ska leka med varandra eller vidvarandra, lära sig från varandra. Ett exempel av detta är när barnen väljer att bygga bil av lego. Vi delar in barnen i små grupper och dukar sedan fram materialen så att de får sitta och bygga i närheten av pedagoger. Under tiden som barnen bygger nämner de bilens delar samt hur olika fordon kan se ut. Barnen har lärt sig att rotation har med fordons hjul och motor att göra. De upplevde rotation genom att rulla rockringen, rulla med kroppen och genom att rulla bollar m.m. Alltså genom att barnet förstår sin omvärld kan ett lärande ske. Mycket av det vi gör är relaterat till ett ämne. Något som hade med matematiken att göra var att barnen kunde sortera fordon efter storlek, sorter samt färger. Vi hade massvis med aktiviteter som var relaterade till teknik. Barnen fick både bygga bilar och koppla däcken till bilen för att fordonet skulle kunna förflytta sig. När hjulen roterar börjar fordonet att röra på sig. Detta testade vi själva genom att rulla våra kroppar, rulla rockringar, även kritorna..

               

Förmåga att skapa samt att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, sång, musik och dans

Vi på Linden har dukat fram olika stationer där barnen kan samlas och arbeta tillsammans och dela sina tankar med varandra. Vi målade våra fordon med penslar samt målade momentmålning med bilar. Vi har spelat teater vid namn bilarna Brusso och har tack vare den upplevelse lärt barnen sig mer om olika storlekar och sorter av fordon. Vi sjöng olika fordonsvisor som ”Hjulen på bussen snurrar runt” samt ”En liten båt”. Vi sjöng ”jag bygger en bil” samtidigt som vi gjorde olika kroppstecken. Vi lärde oss alltså att sjunga de verbalt samtidigt som vi använder kroppstecken. Vi lekte också att vi var olika fordon. I slutet på andra terminen kom vi fram till hur otroligt många barnen har utvecklats. Ett exempel är att när de leker med ett visst fordon sjunger de visan som har med fordonet att göra. När de leker med en buss sjunger de ”Hjulen på bussen snurrar runt”. Detta innebär att barnen kan nämna och skilja de olika fordonen. De har lärt sig att det finns olika sätt och material att måla med. exempelvis kan man rulla bilen på pappret och släppa fram sina fantasier för att komma fram till en fantastisk konstbild.

                     

Vi har skaffat en läshörna med olika böcker och de mest intressanta böckerna enligt barnen handlar om olika fordon, hur de ser ut och vad de heter. Vi brukar läsa efter vilan och projicera bilder från de olika böckerna. Detta stärker barnens ordförråd. Några av böckerna handlar som sagt om fordon och annat. Barnen bläddrar också själva i böcker i olika stationer vid blöjbyte eller innan vi ska servera maten då barnen delar böcker med varandra och samtalar både med kroppsspråk och verbalt. Vi har språkligt utvecklat barnen. För vissa har det gått från att inte kunna säga ett enda ord till att kunna säga hela meningar i olika sammanhang. Vi lärde barnen den första bokstaven på varje fordon, exempelvis B för brandbil, A för ambulans. Reflektioner brukar vi göra med barnen i olika moment exempelvis vid lässtunden eller vid mellanmål. Detta gör vi genom att projicera barnens görande, reflektera med barnen och öppna samtal med dem.

 

                   

 

Vi kommer att fortsätta med nya utmaningar så att vi får se vad de kommer att lägga intresse till och utforska tillsammans med oss med glädje och nyfikenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18