👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Rågsveds förskolor Förskolan Lännäsbacken 2021

Skapad 2021-06-08 00:42 i 200341 Förskolan Lännäsbacken 5 Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

[Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gör såhär:

 • Kopiera denna mall i PoB:en och döp den till ”Introduktonsplan förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn 2021 (Exempel: Introduktionsplan Stureby förskolor förskolan Regnbågen avdelning Kometen 2021).
 • Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta bort all text som står inom [klamrar]. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast.
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er planering.
 • När ni skrivit färdigt er introduktionsplan (senast den 24 augusti) och fått feedback från ledningsgruppen (senast den 29 augusti) tilldelar ni den till er barngrupp i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare., senast 31 augusti 2021.
 • I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring introduktionsplanen med kopplade lärloggar.
 • Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.
 • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.
 • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.
 • Ta bort all rödmarkerad text inför publicering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen [skriv avdelningens namn här] på förskolan Lännäsbacken i Rågsveds förskolor

 • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden genom att lägga in er veckostruktur/superstruktur.

 

Måndag

tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 

 

 

 

 

 

L

U

N

C

H

 

 

 

 

 

 

 

 • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar i de pedagogiska miljöerna:

 

Miljöer inne:

Vad?
Vilka kunskaper/
Förmågor ska barnen
Utveckla?

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Skapande

Vi vill att barnen ska utveckla lust och nyfikenhet för färg, kunskap om hur materialet sköts, att barnen får förståelse för centrala begrepp som färg, pensel, vatten och papper.

 

3 barn i taget. Känna, pröva, leka i mindre grupp. Benämna materialet. Skapa tillsammans med fokus på lek och nyfikenhet. Barnen deltar i framtagning, genomförande och undanplockning av aktivitet. Vi använder bildstöd för att stödja barnet i språk och förståelse.

 

Lära känna oss vuxna
Lära känna varandra
Bli trygga i miljön och med materialet
Öka självständighet och inflytande i miljön

 

 

Bygg- och
Konstruktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöer ute:

Vad?
Vilka kunskaper/förmågor
ska barnen
Utveckla?

 

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Rörelselek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Beskriv kortfattat hur ni introducerar vårdnadshavarna i förskolans rutiner, arbetssätt och språkarbete (exempelvis genom språksamtal och introduktionssamtal).

 

 • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

Länk: Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rågsveds förskolor 2021

Några av förskolans viktigaste styrdokument:

Läroplan för förskolan Skolverket (LPFÖ 18)

Verksamhetsplan för Rågsveds förskolor 2021

FN:s konvention om barns rättigheter

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen
 • Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni redan gjort planeringen för undervisningstillfället.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör?

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

 • Vad/hur blev det? Vem/vilka blev det?

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här infogar du även dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnets utveckling och lärande. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

För kännedom så kommer den del av PoB:en som ska fungera som stöd vid samtal tas i bruk fullt ut under HT-2021.