👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet åk2

Skapad 2021-06-11 09:39 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 Svenska
Språklig medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning, läsflyt och språklära undervisas och tränas parallellt med undervisning i språkförstståelse, läs- och skrivstrategier. Målet är att skapa en balanserad undervisning av dessa under årskurs 2.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Se nedan.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Vi arbetar och strävar efter kunskapskraven i årskurs 3.

 • Eleven ska kunna läsa texter ur Livet i bokstavslandet med flyt genom att använda olika lässtrategier.
 • Eleven ska kunna använda de fem olika läsförståelsestratgierna när hen läser olika typer av texter.
  • förutsäga (spågumman)
  • sammanfatta (cowboyen)
  • utreda oklarheter (detektiven)
  • ställa frågor (reportern)
  • se inre bilder (konstnären)
 • Eleven ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.
 • Eleven ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det till det lästa till egna erfarenheter och åsikter.

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Se nedan.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande termin kommer vi att arbeta med temat genom:

 • Läsa och bearbeta olika modelltexter tillsammans.
 • Använda läsförståelsestrategier, föra resonemang, ställa frågor och relatera till egna erfarenheter.
 • Titta på hur texters uppbyggnad, särdrag och specifika ämnesord.
 • Planera och skriva egna texter.
 • Träna på att ge enkel respons både gemensamt och enskilt.
 • Träna stavning på vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Vi ska tillsammans läsa berättande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategier.
 • Vi ska tillsammans titta på texters uppbyggnad, särdrag och vilka ord och uttryck som är vanligt förekommande.
 • Eleverna ska få planera en berättelse med en skrivkompis, skriva berättelsen och därefter förbättra och rätta den.
 • Eleven ska få träna på att ge respons på texter. 
 • Vi ska tillsammans läsa beskrivande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategier.
 • Vi ska tillsammans läsa instruktioner som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategier.

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Genom att eleven aktivt deltar när vi arbetar med modelltexterna.
 • Utvärdera elevens skrivprocess och skrivarbete.
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Elevens texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet framgår klart.
 • Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Ge enkel respons på egen och andras texter samt utifrån responsen bearbeta och förtydliga texten på ett enkelt sätt.
 • Använda stor bokstav och punkt, samt stava vanliga ord rätt.
 • Eleven kan skriva läsligt för hand eller på datorn.
 • Eleven kan skriva en beskrivande text, t.ex. en spelinstruktion och organisera instruktionen med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Inspiration och material kommer från:

Livet i bokstavslandet 

Liber

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1