👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olikheten genom Ägget

Skapad 2021-06-14 12:52 i Länna förskola Norrtälje
Förskola
Ett projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år. Under höstterminen 2021 kommer vi att arbeta med projektarbetet Olikheten för planeten som grundar sig i människors lika värde och hållbar utveckling ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Läroplanen understryker att utbildningen ska präglas av en positiv framtidstro, i den nya läroplanen förtydligar man att barnen är samhällsmedborgare här och nu, inte först när de blir vuxna. Varje enskilt barn ska få känna att deras handlingar gör skillnad i samhället.

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Syfte:

Vi har genom observationer sett att barngruppen är i behov av stöttning i sina kamratrelationer. Vi ser även att barnen visar intresse för rollekar, bokstäver och siffror. 

 

Vårdnadshavarna har även dem lyft att de vill att vi utmanar barnen i att använda skriftspråk och matematik. De har även lyfts att de vill att vi arbetar med kompisrelationerna

Vi vill:

 • ge barnen förståelse för människors lika värde och mänskliga rättigheter. 
 • att barnen ska känna trygghet och samhörighet. Samt utveckla kamratrelationer och stärka sammanhållningen i gruppen.
 • att barnen ska utöka sin kunskap i matematik, få en förförståelse för enkla matematiska begrepp och lägga grunden för ett matematiskt tänkande. De skall bli nyfikna och få uppleva matematik i alla former. De ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för siffror, former, färger, mönster, lägesbegrepp, rumsuppfattning, storlek, mängd och antal samt skapa ett intresse för skriftspråk och symboler.
 • skapa en förståelse för demokratiska processer och turtagning samt grundläggande konflikthantering och hur man samtalar med varandra.
 • genom kommunikation, observationer och reflektion skapa en miljö inne och ute baserat på barnens intressen och behov.

Barnkonventionen blev lagstadgad jan 2020 enligt artikel 45 punkt 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Mål ur Lpfö 18:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla kunskap
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmågan att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

Barnens intressen, initiativ och behov:

   

  Specifika mål, konkretisering av målen från lpfö18

  • Förståelse:

  Vi vill ge barnen förståelse för:

  • Hur deras handlingar kan påverka en annan människas känslor
  • Hur deras tankar och idéer kan bidra till att lösa problem.
  • Hur deras tankar och handlingar kan bidra till gemensamma beslut. 
  • Att det skrivna språket är något som går att säga, som går att använda för att förmedla saker. 

   

  Förmågor:

  Vi vill att barnen ska utveckla förmåga att:

  • Kunna hjälpa och ta emot hjälp
  • Lösa problem i samarbete med andra.
  • Kunna delta i dialog. 
  • Känna igen och avbilda några ordbilder tex sitt namn.

   

  Begrepp:

  För att stödja våra mål och ge barnen nya erfarenheter har vi valt några begrepp som vi aktivt kommer att använda:

  • Respekt
  • Allas lika värde
  • Demokrati
  • Samarbeta
  • Kamrater

   

  Arbetslagets förhållningssätt:

  Att vi sätter ord på vad barnen gör via kommunikation, kroppsspråk, teckenspråk, bilder, filmer och drama..

  Vi är medforskande pedagoger i den aktiva undervisningen där vi deltar i barnens nyfikenhet och utforskande genom ett scaffoldingbaserat arbetssätt. Pedagogerna ska använda sig av öppna frågor som skapar förutsättningar för analys och vidare samtal. Vi ska vara närvarande och stöttande pedagoger för att vid behov hjälpa barnen med t.ex konflikthantering. 

  Vetenskaplig grund:

  I planeringen av våra aktiviteter utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv som Lev Vygotskij är ansedd upphovsman till. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att vi människor lär oss hela tiden i alla sociala sammanhang. Fokus läggs mycket på vad individen lär sig snarare än om den lär sig. Barn lär sig mer i samspel med andra. Vi utnyttjar den proximala utvecklingszonen för att lärande ska ske.

  Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

  • Läsa aktuell litteratur
  • Reflektion
  • Drama
  • Diskussion om vad demokrati betyder för oss
  •  

  2. UTVÄRDERING

  Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

  Vi kommer att observera och dokumentera barnens arbete. Dokumentationerna kommer att följas upp kontinuerligt under reflektionstillfällena. Vi har även gjort en matris med delmål för att på ett enkelt sätt ska kunna följa vårt arbete. Vi avslutar arbetet när alla delmålen är avklarade. 

   

  3. AKTVITETER

  Startaktivitet:

  En dag kommer vi att upptäcka att någon varit på förskolan. Det är stökigt och fönstret står öppet. Mitt i stöket finns ett stort ägg och ett brev. I brevet står: Ta hand om mitt ägg, håll ägget varmt, vänd ägget försiktigt två gånger om dagen.

  Vi kommer att använda ägget som ett sätt att engagera barnen och skapa förväntningar inför vad som ska kläckas ur ägget. Hen som finns i ägget ska sedan få bo på förskolan och hjälpa oss att utmana barnens tankar, kunskaper och normer.

  Formativ uppföljning:

  Reflektion utifrån förbestämda reflektionsfrågor sker varje vecka. Utifrån det beslutar vi hur vi går vidare kommande vecka.

  Lärmiljö:

  Vi kommer att vara växelvis inne och ute - förskolan, Sjöboden, ute på gården och utanför grindarna. Inomhus skapar vi en dokumentationsvägg som ger förutsättningar till samtal och reflektion mellan barnen. Utifrån barnens hypoteser berikar vi miljön med böcker och annat material som passar.

  Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
   Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
   Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
   Lpfö 18