👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt åk 1

Skapad 2021-06-15 08:38 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Matematik
I vårterminen i årskurs ett kommer vi att arbeta med matematik på olika sätt både inne i klassrummet och ute i naturen. Vi använder Prima 1B som bas i undervisningen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att....

 • formulera och lösa olika problem med hjälp av olika strategier
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda rätt räknesätt
 • kunna förklara hur du tänker
 • använda olika metoder för att redovisa ditt tankesätt (konkret material, bild, symboler, muntligt)

Konkretisering av syfte:

Problemlösning

 • Du kan lösa enkla problem
 • Du kan själv formulera en räknehändelse.

Taluppfattning och tals användande

 • Du känner sig säker på talen 1-100
 • Du kan skriva och läsa ordningstalen 1-20
 • Du kan avläsa och markera tal på tallinjen.
 • Du förstår begreppen ental och tiotal.
 • Du förstår och kan tillämpa begreppet halva.
 • Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion och kan göra beräkningar inom talområdet 0-20

Geometri

 • Du kan namnge, beskriva och rita tvådimensionella objekt.
 • Du kan använda ord som beskriver läge.
 • Du kan klockans hela, halva timmar smat kvart i och kvart över.
 • Du kan beräkna enkla tidsdifferenser.
 • Du kan jämföra, uppskatta och mäta volymer i enheterna dl och l.

Algebra

 • Du förstår och kan använda likhetstecknet
 • Du kan lösa öppna utsagor inom talområdet 1-10 (ex. 4+__ = 7)
 • Du kan se, beskriva och fortsätta mönster med tal och former
 • Du kan använda enkla symboler för programmering samtloopa instruktioner.

Sannolikhet och statistik

 • Du kan rita och avläsa stapeldiagram och frekvenstabeller.
 • Du kan utföra slumpmässiga försök med tärning.

 

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta

 • träna matematiska begrepp genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problem
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha "matteprat" (Hur tänker du?)

 

Bedömning 

Du visar vad du kan genom att…

 • Aktivt delta på arbetspassen.
 • Visa vad du arbetar med i dina böcker och häften

Jag kommer att bedöma dig utefter kunskapskraven i matematik

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3