👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion 2021/2022 Villerkulla

Skapad 2021-06-30 10:00 i Tegelbrukets förskola Svedala
Pedagogisk planering för inskolning ht 2014
Förskola
Vi vill att barnen och deras vårdnadshavare ska få bästa möjliga introduktion när de börjar på förskolan. Vi vill även lyfta vikten av relationerna mellan de äldre barnen och de nyintroducerade.

Innehåll

Pedagogisk planering för introduktion på förskolan


Var är vi?                                                

Detta är en planering som vi använder för att få en genomtänkt och välplanerad introduktion utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa". Att vara väl förberedd inför introduktionen skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Vart ska vi?

 • Få barnet att känna sig tryggt med pedagoger och barngruppen.
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan.
 • Skapa en bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även ett tillfälle för vårdnadshavaren att ställa frågor.
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i introduktionen för att känna samhörighet och vara lärresurs åt de nya barnen. 
 • Vi strävar efter att få en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda.

 

  Förståelse:

 • ta kontakt med oss pedagoger 
 • våga lämna vårdnadshavare
 • ta kontakt med de andra barnen 
 • visa glädje 
 • våga utforska våra miljöer och material
 • orientera sig

kärnämne:

koherens: att förstå sammanhang och orientera sig

Kommunikation: att förstå och göra sig förstådd 

Begrepp:

du, jag, vi, leka, lära, gruppnamn, förskola, tillsammans

 
Arbetslagets förhållningssätt

Vi arbetar scaffoldingstöttande i våra miljöer, både inom- och utomhus, genom ett medforskande och stöttande förhållningssätt samt med en tro på det kompetenta barnet. Vi kommer att vara lyhörda och närvarande för att utmana och utveckla varje barn utifrån sina förmågor. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande i både större och mindre undervisningsgrupper. Vuxna föregår med gott exempel och bemöter alla med respekt och lyssnar på både barn och vuxna samt tar ansvar för vår gemensamma miljö. 

Arbetslaget arbetar för att bidra till att barnen ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Vi har ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnen att bli delaktiga och utöva inflytande över undervisning samt utbildning. 

 

Vetenskaplig grund

Vygotskij, sociokulturellt lärande 

Den syn på lärande som Vygotskij främst förknippas med baseras på samspelet mellan människor och när det gäller att införliva ny kunskap är imitation och kommunikation det centrala. I interaktionen mellan människor utmanas tankarna och barnet erfar andras uppfattningar, vilket i sin tur utvecklar nya kunskaper. Vygotskij ansåg vidare att barn som vägleds av vuxna eller andra barn som är mer kunniga inom ett specifikt ämne, utvecklas bättre än vad de skulle ha gjort ensamma. Vygotskij menade med detta att socialt samspel absolut är den viktigaste drivkraften i barns utveckling.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet 

Kartläggning av barnens förmågor och förförståelse för att kunna se progression och tecken på förändrat kunnande samt barnets intresse.

Kriterier/utvärderingssätt

Vi dokumenterar på grupp och individ nivå

Målredovisning och analys sker under processens gång. 

 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera) 

Vi skapar en tydlig och inbjudande miljö, med varierat utbud av material och aktiviteter, för att ge barnen en förståelse för rutiner. En pedagog har ansvar för introduktionen samt är anknytnings personal, de andra finns med som stöttning för att skapa en trygg anknytning.

 

Aktiviteter

 • Korta samlingsstunder, starta med samma sång varje gång (namn sång)
 • Maskot för att skapa en samhörighet (Tintin)
 • Skapande, rörelse, sång och musik

Hur gör vi

 • Vårdnadshavare är med sitt barn i ca en vecka.
 • Skapa en lugn och harmonisk introduktion där en pedagog har ansvar och de andra är delaktiga för att skapa en trygg anknytning. 
 • Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet. 
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • Efter 6 till 8 veckor erbjuds vårdnadshavarna ett uppföljningssamtal.
 • Barn och vårdnadshavare får vara med om de olika aktiviteterna vi erbjuder och vilka rutiner vi har på förskolan under de första dagarna.
 • En lärlogg på individnivå om introduktionsdagarna.

 

 

Dokumentation

Undervisningarna kommer att dokumenteras på gruppnivå. Varje barns intresse och förändrat kunnande utifrån sina förmågor kommer att dokumenteras på individnivå.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18