👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande i förskolan

Skapad 2021-08-09 10:36 i Förskolan Asken Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Förskola

Innehåll

MÅLPLAN FÖR ASKEN HT-21 & VT-22

Målplanen beskriver förskolans mål och visioner med koppling till läroplanen för förskolan. Den beskriver också arbetsgången – nulägesbeskrivning, planering, reflektion, utvecklingsområden samt analys.

BARNS DELAKTIGHET & INFLYTANDE

Ur Lpfö18 s16

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Målen vi valt är:

 •  Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

 

Arbetslaget ska

• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle

______________________________________________________________________

Normer och Värden

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

Normer och värden

Antal förskollärare: 2 st

Antal barnskötare: 1 st

Antal med annan Utbildning: 1 st

Antal barn, ålder: 23 st, 3-5 år.

Nulägesanalysen:

Sex stycken nya barn utifrån, plus fyra från Fröet. Ett barn med diabetes med extratid avsatt. När sista barnet kommer blir det 22 stycken barn på Asken, just nu 21 stycken. Ny struktur med grundmall för oss pedagoger, tryggare för både vuxna och barn. Vill göra ny stressprofil inför den nya terminen och året. 

Del 1) Syfte mål, visioner och mål. 

 

1. Mål ur läroplanen.

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. 
 • Förståelse att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

 

2. Beskriv syftet/visionen med målen och vad ni vill sträva mot, var vill ni avsluta ert arbete sommaren 2022?

Vi vill att barnen ska känna sig viktiga och blir lyssnade på, samt att tillsammans både, stora och små skapa ett gemensamt förhållningssätt. Då menar vi tex. hur man är mot varandra, regler i miljön, personlig omvårdnad/praktiskt arbete, barnen ska förstå att deras att påverkan är jätteviktigt och gör skillnad både för arv och miljö. 

Vi har en vision att en gång i veckan samla alla barn och gå genom hur veckan har varit och låta alla komma till tals och få alla delaktiga och inkluderade, samt fånga upp barnen vart dem vill och vill komma. 

3. Vi visar gärna hur det är tänkt att arbeta med montessorimaterialet och finns som stöd, men vi respekterar också hur barnet själv har tänkt med materialet och lyssnar in, och ser hur arbetet fortlöper. Vilket vi tidigare har sett är helt fantastiska kreationer och arbetstillfällen för barnet. 

Del 2 C) Planering. Dvs. Augusti och januari endast 2C, 2A- reflektion, sedan 2B hoppar vi över. 

Vi uppdaterar de punkter som inte är svarade på när vi känner vår barngrupp lite mer, då vi får in många nya barn och inte kan svara på frågor som rör barngrupp, intresse osv. 

 

 • Vad intresserar barnen? 
 • Hur skapar vi nyfikenhet och intresse hos barnen?
 • Hur anpassar vi verksamheten för att alla barn ska känna delaktighet? 
 • Hur lägger vi upp arbetet för att få med oss alla barn i förhållande till ålder och eller utvecklingsnivå? 
 • Finns det delmål under terminens gång?
 • Hur lägger vi upp arbetet för att få en röd tråd i målarbetet? Hur ser månaden framåt ut? 

Lära känna barn och föräldrar. Mycket fokus på inskolningar. 

Löpande text och datum. 

Planeringsdag Augusti 2021

 • Genom att observera barngruppen så ser vi barnens behov, och genom de så skapar vi en lustfull, spännande och vacker miljö. Samt lyssnar in barnen då alla ska känna till delaktighet och inflytande. 
 • Lyssna, diskutera och se. 
 • Vi tänker att vi behöver dela på gruppen, det gör vi genom att förbereda aktiviteter efter mognadsnivå. Den dagliga vardagen ska genomsyras av ett fint förhållningssätt med barns delaktighet och inflytande i förskolan som bas. 
 • Till detta läsåret tänker vi arbetslaget att vi inte ska starta med för mycket mål, utan under terminers gång uppdatera efter barnens intressen och mognad. Samt att vi tillsammans i arbetslaget har bestämt att sätta ett schema för vad som ska ske under veckan, med samlingar och vem som håller i dem osv.
 • Strukturerar upp, tydlig kommunikation och planerar. Se till barnens intressen, tänk delaktighet och inflytande.
 • Lära känna barn och föräldrar. Mycket fokus på inskolningar. 

11/1-22  Planeringsdagar VT Januari 

 • Vi kommer fortsätta att arbeta med torsdagsmötena, vilket har varit ett gynnsamt sätt att koppla delaktighet och inflytande i förskolan. Mötena blir olika från gång till gång, vissa gånger talar vi om något som har hänt och andra gånger så gör vi något annat. Vi skriver i en bok för att lättare komma ihåg vad vi pratat om, och hålla en röd tråd till kommande utvärdering och planering.  T.ex. demokrati, samarbetsövning, diskussioner, presentationer av material tas upp under mötena. Torsdagarnas möte är ett bra tillfälle att belysa och diskutera. Vi har valt att inte ha ett speciellt tema för torsdagarna då vi tycker det är ett bra tillfälle att låta barnen styra, givetvis kan vi plocka in något material eller samtal som vi tycker behöver belysas men vår grundtanke är att hålla mötet fritt för att skapa inflytande och delaktighet från barnens håll.
 • Vi har sett och utvärderat genom våra husmöten och planeringsdagar att vi ska tänka om lite kring våra mindre barn och hur vi ska ge dem mer inflytande och delaktighet i vardagen på förskolan. Ett alternativ som vi talat om är att utforma och presentera en del material genom bildkort som ligger i en ''korg''. Vår tanke är då att barnet ska kunna dra eller välja ett kort som barnet sen kan arbeta med. Vet barnet inte vad den ska göra så är korgen ett bra alternativ för att skapa inflytande över sin egen vardag och vi bestämmer inte vad barnet ska göra, utan ett enkelt förslag till aktivering. Vi pratar om falsk trötthet, vilket innebär att barnen blir rastlösa. Genom denna aktiviteten/materialet så testar vi under denna terminen hur det blir, om de mindre barnen har lättare att hitta någonting som lockar utan att vi lägger upp ett material som inte barnet själv valt. 
 • Alla våra barn får själva välja när dem vill gå ut, många av dem mindre barn väljer att gå ut tidigt på dagen gärna direkt efter frukost och vi följer dem. 
 • Arbetar vidare med våra grupper som vi tidigare nämnt. Sexårsgrupp, rörelse, yoga, gå till skolan. 
 • Vi fortsätter vårt mål med att arbeta stressmedvetet vilket vi anser är en viktig hörnsten gällande målet delaktighet och inflytande. Vi följer barnet och inte tvärtom. Vi skapar en miljö som är tillåtande och inspirerande för barnen. Vi säger väldigt sällan nej till barnen och låter dem komma till tals och berätta vad dem vill göra. Säger vi nej så talar vi om varför det inte går att genomföra just nu. Vill våra barn gå ut så följer vi dem. Vi anser att delaktighet och inflytande handlar om att vara tillåtande och låta barnen får säga sitt. Det är viktigt att vi inte avbryter barnen i deras arbete. 

 

Del 2 A) Reflektion. Husmöten samt APT. 

Reflektion = är en övergripande reflektion som inte är så djupgående som en analys. 

1.       Ser vi den röda tråden i målarbetet? 

2.       Har vi organiserat arbetet så att alla pedagoger är engagerade och delaktiga? 

3.       Har vi barnen med på ''tåget''? 

4.       Vad har vi sett för lärande/utveckling hos barnen? 

5.       Hur har vi bidragit till barnens lärande? Vad har vårt arbete gett för resultat? 

6.       Organisation - barngruppens samansättning/storlek/ålder etc. Hur gör vi med gruppindelning osv.  Påverkar detta?

7.       Har lärmiljön påverkat resultatet? 

8.       Vad ser vi fungera bra i barngruppen? 

 

 

31/8-21 Husmöte - se frågorna ovan och våra svaren nedan.

 1.          Under tiden som har varit sedan uppstart har vi lagt fokus på att låta barnen hitta sin plats.. 
 2.          Idag har vi suttit ner och planerat vad alla ska göra, som te.x samlingar osv. Vi har lärt oss att kommunicera bättre, och ser våra olika tillgångar och olikheter. Vi har en trevlig atmosfär. Vi ska fortsätta att sätta ansvarsområden för att alla ska veta att saker görs, som te.x ta hand om tamburen se till att de finns mjölk osv.
 3.          Vi håller fortfarande på att skola in barnen, då vi har många nya utifrån.
 4.         Fortfarande uppstart. Vi har sett att många barn som kommer utifrån, samt Fröet har börjat bli tryggare hos oss och i vår miljö.
 5.         Just nu fokuserar vi på att lära barnen allt från grunden tex, tvätta händer, hänga upp kläder, plocka undan efter sig mm. De äldre barnen har behövt repetera det grundläggande. Vi ser att barnen vill och försöker göra rätt.
 6.        Vi delar små barn (16st) i två grupper sedan är det äldre i en egen grupp för skolförberedande arbete. Här på Asken får barnen välja att vara inne eller ute att jobba, därav blir vi sällan för många inomhus. Maten delar vi upp på fem bord i olika rum.
 7.        Vi har anpassat miljön efter den nya gruppen och det fungerar väl.
 8.        Det fungerar bra när barnen få välja att vara ute eller inne, det skapar lugn.


  21/10-2021

  1. 
  På grund av sjukdom och mycket frånvaro (barnen). Så är vårt arbete fortfarande i fokus att låta barnen "hitta sin plats", känna sig trygga, veta nödvändiga regler och normer.

  2. Absolut är alla engagerande. Vi har kommit igång med olika ansvarsuppgifter och utvecklar det fortfarande.

  3. Barnen är delaktiga på den mognadsnivån barnet är på. Även de små barnen deltar fast de inte alltid förstår syftet. 

  4. Nu arbetar vi med att få in rutiner och de mest nödvändigaste regler/normer.

  5. Vi har varit tydliga och gett barnen trygghet. På torsdagar jobbar vi medvetet på samlingen med barns delaktighet där vi lyfter saker som vi har sett behöver tas upp, tex hur är man en bra kompis. Eller vårt miljöarbete, vilket nu är plast, vi ska bli miljöhjältar. I vardagen bjuder vi in barns delaktighet, tex vad tycker du? Vad vill du? Hur känner du?
  Barnen är mer medvetna, man hör det i deras konversationer. Säger även till varandra om hur man är en bra kompis.

  6. Vi delar små barn (16st) i två grupper sedan är det äldre i en egen grupp för skolförberedande arbete. Här på Asken får barnen välja att vara inne eller ute att jobba, därav blir vi sällan för många inomhus. Maten delar vi upp på fem bord i olika rum.

  7. Ja.

  8. Flertalet av barnen är tryggare och mer självgående nu vilket gör att vi kan lägga mer tid på lärandet. Men det är ett fortfarande två tre barn som behöver vägledning i det mesta.

10/11-21 

Vi har blivit medvetna om att vi även tidigare har inkluderat barnen i deras tankar. Men vi har också lagt märke till varandras arbetssätt gällande barns inflytande och delaktighet. 

Vi håller torsdagsmöte med barnen och tar matfrågor och frågor som inkluderar och går genom veckan eller om det finns önskemål, vart vi ska. 

Barngruppen börjat att komma ihop sig, och barnen har hittat sin plats mer. 

Det har varit många barn sjuka sen vi startade upp efter sommaren. Positivt har varit att det varit få barn, och de barnen som varit här har känt sig trygga. 

Reflektion gjord under APT den 5/4-22

Vi arbetar fortfarande med torsdagsmötena med barnen, alla barn får säga sitt och vi går genom om det är något som varit bra eller mindre bara under veckan. Torsdagarna ger också tillfälle att presentera eller arbeta med våra sopsamlarmonster. Vi har sett att barnen har blivit mer medvetna om att dem kan påverka och ''önska'' sig saker som dem önskar att göra eller dylikt. Under mötena är det alltid ett yngre barn som får vara delaktig. Vi har under tidigare reflektioner beskrivit att vi känner att det varit lite svårt att göra de allra yngsta barnens röster hörda, delaktiga och ge inflytande. Därför har vi ett eget möte under en samling med dem, men att alltid ett yngre barn är delaktig under ''mötet med stora barn''. Vi har sett att de yngre barnen tycker det är väldigt roligt och känner sig ''viktig'' och stor när vi gjort på detta viset. 

Vi talar alltid fint till barnen och får dem bekräftade och lyssnade på, det är någonting som vi tycker är viktigast av allt. 

Vi har kommit igång ordentligt med samlingarna och både barn och personal känner sig tillfreds med detta. 

Under planeringsdagen beskrev vi om falsk trötthet och en ''uppdragskorg''. Vi har valt att inte göra detta moment då vårt material har fungerat bra och vi tror att denna korg kommer att skapa röra i barngruppen. 

Det är nu dags att börja med terminens utvecklingssamtal. 

2/5-22 Reflektion gjord under husmöte. 

Vi har uppmärksammat att ett flertal barn ofta säger nej om vi ber om hjälp, som exempel hjälpa till att bära bollar eller glas. Vi tycker att det är tråkigt att barnen bemöter oss på det viset och känner att vi måste arbeta med detta. Givetvis är sin egen talan viktig, men vi måste arbeta och lägga en fin grund till hjälpsamhet också. 

Vi har börjat med utvecklingssamtalen, och mallarna som ska in till F-klass. 

Det är även viktigt att vi skriver ner om det händer något speciellt under dagen, så alla i personalen vet om det är något som ska föras vidare eller liknande. 

Samlingarna fortsätter vi att arbeta med, är det någon som är sjuk är det viktigt att samlingarna fortlöper. Givetvis avbryter vi inte ett bra arbetstillfälle hos barnen. 

Föräldramöte kommer att ske efter sommaren till ny termin. Då går vi genom lokalerna med föräldrar och informerar om hur vi jobbar, montessorimaterial, stressmedvetet mm. Frukter, mellis osv. 

 

Del 2 B) Utvecklingsområde. 

Här ska vi skriva ner ''lösningen'' på de problem vi skrivit i reflektionen. Vi ska också skriva ner om vi tänker fortsätta med samma arbetssätt eller om vi ska ändra på något. följande frågor är bra att använda som stöd när ni blickar bak på reflektionen.

 • Hur går vi vidare? 
 • Vad ska vi förbättra/göra annorlunda? 
 • Hur ska förändringarna genomföras? 

Del  3) Analys: 

Analys = En djupgångende reflektion kring terminens målarbete. Planeringsdagen i januari och Juni gör ni denna del, del 3. Det blir en sammanfattning av de reflektioner som gjorts under terminens gång. Frågorna nedan kan ni se som en hjälp i att fördjupa er i analysen. 

 

 • Vad har vi sett för lärande/utveckling hos barnen? 
 • Hade vi kunnat göra på annat sätt för att få andra resultat? 
 • Har lärmiljön påverkat resultatet? 
 • Hur tror vi att barnen ser på det arbete vi tillsammans gjort under året? Har vi frågat dem? 
 • Hur har organisationen fungerat? 
 • Hur går vi vidare? 
 • Vad ska vi förbättra/göra annorlunda? 
 • Hur ska förändringarna genomföras? 
 • Hur delger vi vårdnadshavarna?
 • Kan vi se den röda tråden genom terminens gång?
 • Är vi nöjda med vårt arbete?
 • Barngruppssammansättning (storlek, ålder etc.)
 • Personaltäthet (Ordinarie personalgrupp/sjukdomar/vikarier etc).

Löpande text och datum. 

10/1-22 Januari planeringsdag. Utvärderingen på våra mål för terminen. 

Vi märker att barngruppen har blivit mer trygg, både med oss i personalen men också med varandra och i vår miljö. Barnen kommer till tals och berättar för oss om det är någonting.

Som mål har vi haft och kommer fortfarande ha barns delaktighet och inflytande, med ett mål att ha torsdagsmöte varje torsdag där barnen får berätta om sina önskningar och annat som barnen kommer på och vill lyfta för oss. En del av barnen har kommit på att man kan önska saker och planerar även för detta, och har önskat sig saker som vi också har införskaffat.

Som exempel har ett barn upptäckt att vi har flera ficklampor som är trasiga och önskar sig därför fler, vilket också köptes in och barnet blev så stolt och glad och berättade om hela händelsen för sina föräldrar. Ett annat barn har tagit med sig en yogabok hemifrån och kollar upp vilken dag en viss pedagog jobbar för att kunna arbeta med boken tillsammans.

Vi har upptäckt att torsdagsmötena mest har varit givande för det lite äldre barnen, vissa torsdagar har därför blivit lidande pga. av detta. Till denna terminen har vi tänkt om lite och kommer göra på ett annat sätt för de lite minder barnen, för att inkludera dem bättre.

Vi har märkt att vissa barn behöver öka på sin självständighet, t.ex toalettbesök, tvätta händerna, påklädning, städa och plocka undan, osv. I och med att vi på senare tid inte haft föräldramöte så har vi missat att delge vikten av att hjälpa barnen till självständighet även i hemmet. Gällande föräldramöte har vi fortfarande inte haft något, då pandemin påverkar. Vi har däremot bestämt att ha ett digitalt möte eller liknande. Vi har också diskuterat att skicka ut ett inlägg till föräldrar där vi förklarar lite hur en dag kan se ut på Asken. 

När de mindre barnen börjar hos oss inne på Asken så brukar de börja inne i köket, för att skapa en mindre ''värld'' för dem. Under HT-21 har det varit få barn, vilket har bidragit till att vi kunnat följa de mindre barnen ut till våra andra lokaler, och genom de gett dem mer inflytande och delaktighet. Men ändå inte krocka med tryggheten som ett mindre barn behöver när det ska skolas in på en ny avdelning.

Vi involverar VH genom att skicka ut på Unikum vad vi gör. Ofta när vi har torsdagsmöte så skickar vi en summering till VH för att uppdatera vad vi pratat om, förhoppningsvis bidrar detta till en fortsatt diskussion hemma. 

Gällande sexårsgruppen så uppdateras den på Unikum efter varje träff. 

 

25/5-22 Sammanfattning och avslutning på läsåret. 

I början av läsåret augusti -21, så tog vi in ett flertal barn från förskolor utifrån. Vi märkte och visste att detta skulle kräva mycket både från barngrupp och vuxna för att skapa en trygghet för de nya barnen men också för ''gamla'' barn och fröetbarn. Vi stod på oss att inskolningen skulle ligga på två veckor, även för ''äldre'' barn för att skapa trygghet och knyta an. Under den tiden var vi väldigt flexibla och anpassade oss i personalen efter barnen och deras behov, och deras känsla till personalen. Det skapade en individuell plan för varje barn. 

Under de första månandera så gjorde vi ett medvetet val, och gjorde verksamheten lugn med inte massa samlingar och avbryt. Vi lärde känna alla barn, och såg deras behov och arbetade därefter. 

Under början av läsåret har det varit lite turbulent, med personutbyte och många gamla ''trygga barn'' försvann efter sommaren, vilket bidrog till att den gamla barngruppen blev lite rotlös innan nya konstellationer skapades, samt sex nya barn utifrån. 

Vår vision var att ha ett torsdagsmöte för att få barnen att förstå att deras röst är viktig, samt inkludera våra mål för året. Inklusive demokrati och lägga grunden för att min röst är viktig, men även att rösta tillsammans skapar skillnad. Under året så har vi tänkt till och gjort om. Vi märkte att de yngre barnens röster inte blev hörda på samma sätt om dem var delaktiga i gruppen med de stora barnen på torsdagarna. Därför tänkte vi till och gjorde om. Vi skapade en till grupp för de mindre barnen där vi la torsdagsmöterna på deras nivå. Vi har även till varje möte bjudit in ett yngre barn till dem äldre, för att de mindre barnen ska förstå genom de stora, men även känna sig viktig och speciell. Vi lyssnar på barnens idéer och försöker genomföra önskan, går det inte så förklarar vi alltid för barnen varför det inte går. 

Tidigare har barnen alltid fått hämta sin frukt efter middagen. Vi har märkt att detta inte funkat då barnen skyndat till sin låda eller frukt istället för att äta middagen. Nu får barnen äta sin frukt eller ta sin låda efter middagen när vi gått ut. Det har uppstått frågor hos barnen om varför dem inte får äta frukten vid maten. Vid såna situationer förklarar vi alltid för barnen varför vi gjort en ändring, och låter barnen bli bekräftade och barnen förstår ändringen. 

 

 

 Vi har arbetat med läroplansmålet att alla barn ska skapa förståelse att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljö i förskolan. Till miljöarbetet har vi till hjälp av sopsamlarmosnter som material. Vi har under några torsdagar presenterat olika sopsamlarmonster, så som; Plastis, Kompostina, Metallika, Glasmo, Glasmo och Aqua. Genom miljöarbetet har barnen lärt sig att ta hand om vår miljö, ta hand om vattnet och veta hur man tar hand om vattnet och vad som är giftigt. Vi har arbetat och visualiserat genom olika experiment för att skapa ett enklare sett för barnen att skapa kunskap inom området. 

I oktober -21 märker vi att barnen börjar bli tryggare hos oss, i vår miljö, med personal och i barngrupp. Vi har diskuterat mycket att vår inskolning skapade en väldigt bra grund för alla nya barn, men även befintliga barn. Efter oktober så började vi mer med kontinuerliga samlingar. Givetvis har vi haft samlingar osv tidigare men vi märkte en stor skillnad hos barnen att de nya vågade vara med och ta plats. Vilket var väldigt fantastiskt att se och vara med om. 

Vi har lagt mycket fokus på rörelseträning/motorik. För att få barnen att lyckas med både fin- och grovmotorik. Detta arbetat är viktigt då vi villa att barnen själva ska lyckas och klara sig själv. Att gunga själv, eller cykla själv är väldigt viktigt för att skapa en bra självkänsla och gruppdynamik och känna att man kan vara med eller vara ''snabb'', även bra hjärngympa. Vi strävar efter att varje barn som lämnar förskolan och ska börja förskoleklass, ska kunna detta själv för att självkänslan till att vara med på ''gympa, gunga dylikt'', ska bli bättre.