👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk inriktning - grovplanering

Skapad 2021-08-12 13:35 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogik Pedagogiskt arbete
Välkomna till de två kurserna Pedagogiskt arbete och Barns lärande och växande. Vi kommer integrera kurser/ämnen mycket i varandra. Innehållet är liknande men du bedöms i båda kurserna utifrån aktuella kunskapskrav. Fokus kommer ligga på det som krävs för att få en examen till barnskötare.

Innehåll

Vad

Hösttermin
Barn i behov av särskilt stöd, barns olikheter v 34-37
Lek och lärande, utveckling och socialisation utifrån teorier och teoretiska perspektiv v 38-40
Genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning och fritid (påverkan) v 41-43
Barn, barndom och fostran över tid, Uppväxtmiljö och levnadsvillkor, Mediekultur och påverkan v 49-51

Vårtermin


Upplägget blir att vi jobbar integrerat i arbetslag

Interaktion i kamratgrupper och skapandet av kamratkulturer
Arbetsmiljö och säkerhet
Planering, genomförande, uppföljning och dokumentation
Pedagogens roll, vuxnas betydelse för barns lärande och växande
Den demokratiska värdegrunden
LpFö18

Varför

Undervisningen i ämnet pedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur synen på kunskap och lärande har förändrats och hur det har påverkat såväl fostran som undervisning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor formas av och själva skapar sociala sammanhang, samhällen och kulturer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors liv och växande i olika miljöer.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors interaktion och kommunikation samt om pedagogiskt ledarskap. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer och att skapa goda villkor för människors lärande och växande.

Hur

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen, och tillfällen ska ges för eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Bedömning 

Se kunskapskrav under respektive kurs framåt i kursen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Peg  A
 • Eleven beskriver utförligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Peg  C
 • Eleven beskriver översiktligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Peg  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Peg  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Peg  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Peg  E
 • Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
  Peg  A
 • Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
  Peg  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
  Peg  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Peg  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Peg  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Peg  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Peg  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Peg  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Peg  E