👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rådjuret Teamplan - Normer och värden - Ht21/Vt22

Skapad 2021-08-13 14:12 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden - Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Varje barn ska känna sig trygg och inkluderad i verksamheten utifrån sin egna förutsättningar.

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Vi börjar terminen med att skapa relationer mellan barn-barn, barn-pedagog. Detta genom att mötas i mindre sammanhang, där vi använder vår valtavla som ett verktyg. 

Valtavlan ska vi tillsammans arbeta in i barngruppen, dels för att vi bytt bilder på den och att vi har barn som inte är van vid den.

Pedagogerna ska vara närvarande där barnen är speciellt i början på terminen. Vi sprider ut oss där barnen är. 

Vi har tagit fram mer bilder från in-print och bytt ut dessa runt om på avdelningen. Det blir enhetligt och kan skapa mer inkludering i barngruppen. Dessa bilder kommer användas i större utsträckning under året. 


 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål? Hur?

- Vi ser att de flesta barnen förstår hur valtavlan fungerar, men vi ser vissa svårigheter hos främst de yngre barnen kring valen. T ex när de vill arbeta med ljusbordet på avdelningen sätter dem sina namn på ljusbordet i piazzan. 

- Relationerna har utvecklats under hela terminen, och i alla situationer. Vi upplever att barnen överlag är trygga att komma till förskolan. När ordinarie personal på Rådjuret saknas märks det på barnen, att dem saknar trygghet till övrig personal på huset. 

- Vi stöttar barnen i att kunna gå till annan personal när de har frågor/behöver hjälp, t ex när vi får nya kollegor att dem också kan fråga dem. Detta kommer upprepas denna termin igen, då vi åter har en ny kollega. 

- Nu finns det in-print bilder på många ställen på avdelningen. På valtavlan upplever vi att barnen är medvetna om bilderna, samt bilderna vi har för kläder och vårt dagsschema. Detta kan vara ett verktyg för skapa trygghet.

- Under terminen och arbetet med barnkonventionen har vi röstat tillsammans med barnen som ett led i att känna sig inkluderade. Innehållet har varit både från oss vuxna men även från barnen.  

 

 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

I början av läsåret har vi fokuserat på att skapa relationer mellan barnen och barn-vuxen, det arbetet har vi sett resultat av under året där vi upplevt barnen som trygga och argumentativa medborgare. Det har också visats sig i vår vh-enkät i år att vh uppever sin barn som väldigt  trygga hos oss. 

Under året har vi utvecklat vår valtavla med bilder från inprint för att få det enhetligt. Arbetet med valtavlan som verktyg för mindre sammahang har fungerat bra. Inprint har vi även använt för att ta ut bilder i de olika miljöerna.

 

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

Vi har varit närvarande pedagoger i barnens lekar och utforskande. 

Vi har stöttat barnen i det utveckling och konflikter, på det viset har de blivit trygga med varandra och med oss vuxna. 

Valtavlan har vi introducerat med alla barnen under höstterminen och i början har vi varit ganska fyrkantiga med barnen kring byten av olika aktiviteter, för att sedan släppa på det. 

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

- Vi är överens om hur vi vill arbeta och mot samma mål

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

- Arbetet med vår nya valtavla

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

att alla barn har funnit en trygghetsperson

Hur märks det?

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

- Vi vill öka användandet av in-print bilder

- Förtydliga valtavlan än mer

- vill trygga upp våra barn med fler vuxna på huset

 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Valtavlan och relationsbyggandet mellan alla på avdelningen. 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Valtavlan är ett inarbetat sätt/material som vi använt länge och vet hur vi ska använda. Arbetslaget är överens med hur vi vill arbeta med barnen trygghetsskapande och valtavlan.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Vi har inte varit så uppdelade som vi hade planerat för men p g a arbetet som vi gjort med barnen har inte behovet alltid funnits. 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

Barnen känns trygga och omtänksamma gentemot varandra. Barnen söker upp oss vuxna av flera olika anledningar, både vid konflikter men också för samtal och tankar kring deras omvärld.

Är vi på rätt väg?

JA

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Valtavlan bevarar vi samt vårt goda arbete med att bygga trygga relationer i början av varje läsår. 

Det vi behöver förändra är att vi pedagoger ska vara mer närvarande/uppdelade i de olika miljöerna där barnen är.