👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÄLGEN Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht21/Vt22

Skapad 2021-08-13 15:05 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande - Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål? Hur?

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

 

 

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det?

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

- Vi startade terminen med gruppstärkande lekar och följde handledningen till Barnkonventionen. 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

- Vi fick en ny barngrupp som vi från början ville göra trygg och bygga på positivt socialt klimat där vi ville ha förståelse för varandras olikheter.  

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

- Vi vill jobba med mer artiklar och kunna koppla dessa till andra läroplans områden. 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

- Vi ser att barnen tagit till sig av materialet, handledningen var konkret och lätt att ta till sig. Förståelsen för varandras olikheter och allas lika värde. Barnens visar stort intresse för materialet. 

Är vi på rätt väg?

Ja, vi planerar att starta upp terminen med barnkonventionen och bygga gruppen trygg med gruppstärkande lekar. 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

- Vi vill bevara gruppsammanhållningen, bygga den nya barngruppen trygg och behålla det positiva gruppklimatet.