👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2021-08-16 11:02 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundläggande färdigheter och förmågor i svenska språket under vårterminen i åk 2.
Grundskola 2 Svenska
Grundläggande färdigheter och förmågor i det svenska språket under åk 2.

Innehåll

Mål/vad ska du lära dig och hur ska vi arbeta?

1.Läsa och skriva: 

Lässtrategier, Skriva olika typer av texter, enkel form av textbearbetning, handstil, digitala verktyg, stavning och språkets struktur (punkt och stor bokstav, frågetecken, utropstecken), alfabetet och alfabetisk ordning, samband ljud-bokstav

 • Du kommer att arbeta med lästräning och läsförståelse för att kunna läsa mer komplicerade texter samt att få mer flyt i läsningen.
 • Du ska fortsätta att träna på stor bokstav och punkt samt utveckla meningarna så att de blir mer innehållsrika.
 • Du ska träna på att skriva texter med handstil.
 • Du ska träna på enkel stavning utifrån dina egna texter, diskutera stavning med andra samt använda datorn som hjälpmedel.

2. Tala, lyssna och samtala: 

Lyssna och återberätta, muntliga presentationer och muntligt berättande, berättande i olika kulturer

 • Du ska samtala och berätta om vardagliga texter för att träna på att lyssna på andra och hålla en röd tråd i berättelsen.
 • Du ska träna på att redovisa muntligt.

3.Berättande och beskrivande texter: 

Rim, ramsor, poesi, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter, dramatik. Berättande texters uppbyggnad med inledning, händelse och avslutning. Några författare och illustratörer. Faktatexter. Instruktioner och arbetsbeskrivningar. Texter i digitala miljöer, kombinera ord och bild.

 • Du ska träna på hur du bygger upp en berättande text genom att tex. använda en tankekarta eller stödord.
 • Du ska få lyssna på och läsa böcker av några kända barnboksförfattare och lära känna några illustratörer.
 • Du ska få träna på att skriva faktatexter.

4.Språkbruk: 

Språkliga strategier för att minnas och lära. Skillnad mellan tal- och skriftspråk. Möjligheter och risker vid kommunikation i digitala medier. 

 • Du ska få arbeta med språket och lära dig använda olika röstlägen och kroppsspråk.

5.Informationssökning och källkritik: 

Informationssökning via webbsidor, i böcker och tidskrifter. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 • Du ska kunna söka information och bilder digitalt och analogt.
 • Du ska träna på att kritiskt granska information och bilder.

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att:

LÄSA:

 • ljuda ihop ord som är okända för dig
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • läsa och förstå skriftliga instruktioner
 • återberätta någonting du läst

SKRIVA:

 • använda versaler och gemener på korrekt sätt.
 • ha mellanrum mellan orden då du skriver.
 • skriva hela meningar och använda skiljetecken på korrekt sätt
 • du kan skriva en berättelse med en enkel röd tråd

TALA OCH LYSSNA:

 • förstå enkla muntliga instruktioner
 • lyssna aktivt på andra
 • framföra dina egna åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3