👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 - EK19a

Skapad 2021-08-16 14:17 i Lindengymnasiet Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Här ser du den övergripande planeringen för kursen.

Innehåll

Innehåll

I Svenska 3 kommer ni att fördjupa era kunskaper i retorik genom att såväl analysera tal som hålla egna tal. Vetenskapligt skrivande är en stor del av kursen och ni kommer att skriva formella texter med fokus på den utredande texten. Ni kommer att läsa och analysera olika former av skönlitteratur och arbeta med svensk språkhistoria.

I kursen ingår också ett nationellt prov. Vi kommer att använda oss av boken Svenska impulser 3 och övrigt material.

Vid eventuell distansundervisning kommer vi att använda denna länk: 

https://meet.google.com/dqh-ceox-cyv

VT22

V. 22

Ons: Lektion. Återlämning av böcker. Kursutvärdering

Tor: Ej lektion. Tid för muntliga kompletteringar efter överenskommelse med mig.

Fre: Ej lektion.

 

V. 23

Ons: Ej lektion

V. 18

Må: Skriftligt NP

Ons-to: Repetition stilfigurer. Förberedelser muntligt NP.

Elevformuläret måste lämnas till mig på lektionen eller i mitt fack senast torsdag för att du ska få hålla ditt tal på fredag!

Fre: Muntligt NP

12.45-14.00  Jakob, Klara, Linnea G, Milan, Linnea K, Isak, Ella, Wilma, Arvid, Lilyan, Max, David

14.10-15.30  Ester, Alma, Julius, Maja, Emma, Jasmine, Elicia, Wanvisa, Alex

Ni håller talen i halvklass så ni behöver bara komma när er grupp ska tala.

 

V. 19

Inga lektioner i svenska. Arbete med rester för de som behöver samt möjlighet till komplettering i språkhistoria.

 

V. 15 PÅSKLOV

V. 14 Skrivuppgift Mini-PM inför NP. 

Ons: Läs texterna och förbered dig.

Mini- PM

To-fre: Skriv ditt PM under lektionstid i DigiExam.

V. 13 Ons-to repetition inför provet. Arbete med instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Presentation

Fre: Prov i språkhistoria. Ni skriver i Digi Exam så ta med laddad dator.

V. 12

Ons- to: Grupparbete 1900-talssvenska   Grupper och områden

Fre: Muntliga presentationer, ca 5-10 min. per grupp.

V. 11 Fortsatt arbete med frågor nysvenska. Gemensam genomgång av svar.

1900- talet introduktion. Grupparbete.

V. 10

Ons: Genomgång av frågor s. 326. Läs vidare till s. 331 och besvara frågorna.

Frågor fornsvenska

Tor: Genomgång av frågor. Introduktion nysvenska.

Fre: Diskutera breven på s. 333-334. Läs s. 332-343 och besvara frågorna.

Frågor nysvenska

V. 9

Ons-to: Introduktion språkhistoria. Indoeuropeiska, urgermanska, urnordiska, runsvenska

Läs s. 313-324 i häftet och besvara frågor.

Häfte

Frågor

Fre: Genomgång av frågor samt introduktion fornsvenska

Läs s. 325-331 och besvara frågorna på s. 326

V. 10

Nysvenska

1900-talssvenska, Söderberg

V. 11 Grupparbete

V. 12 Redovisningar

V. 13 Prov språkhistoria

 

 

 

 

 

 

 

Upplägg

V. 45

Onsdag: Skriv färdigt ditt utkast och dela med mig och Petra.

Torsdag: Läsning av novellen Pälsen. Diskussion av frågor i grupper.      Pälsen  Frågor    

Fredag: Genomgång av frågor Pälsen. Läsning av novellen Karin. Besvara frågorna enskilt i ditt delade dokument.    Karin

V. 46

Onsdag: Kamratrespons av er utredande text i historia. Anonymt och efter mall. Jag fördelar ut de texter som delats till mig.

Torsdag: Läsning av novellen Det var nån fest ur boken Upplev litteraturen 3, s.100-105. Besvara frågorna som hör till novellen.

Fredag: Fortsatt läsning och genomgång av Det var nån fest.

V. 47

Läsning av Förvandlingen av Franz Kafka. 

Ons: Läs första kapitlet och förbered diskussionsfrågorna.    Diskussionsfrågor

To: Diskussion av del 1 för de som är klara. Övriga läser.

Fre: Diskussion av del 1 samt läsning av del 2. Del 2 ska vara färdigläst till onsdag v. 48.

V. 48

Ons: Besvara frågorna till del 2 skriftligt

To: Diskussioner i grupp av frågorna del 2

Fre: Läs s. 40-56

V. 49

Ons: Kunskapsdag. Möjlighet att hålla tal 9.30 i N23 för de som inte gjort det. Talmanus ska lämnas innan.

To-fre: Skrivuppgift kopplad till Förvandlingen

V. 50 

Vi ser filmen Nyckeln till frihet

JULLOV

V. 3

To: Läsning av roman Doktor Glas eller Främlingen samt enskilda samtal

V. 4 Läsning av roman samt enskilda samtal

Romananalys instruktion

Analysmall

V. 5

Ons: Läs s. 187-189 och s. 191-193 i Svenska impulser 3. Diskutera därefter nedanstående frågor i grupper.

Text s. 187-189

Text s. 191-193

Frågor

Tor: Romanläsning

Fre: Arbete i grupper berättarperspektiv, språk och stil

Sv. impulser 3, s. 209-218

Det är fest! mm.

V. 6 Romanläsning och förberedelser inför litteraturseminarier.

V.7  Litteraturseminarier

Vi träffas i grupprummet på vån. 3. Övriga arbetar med det ni behöver på valfri plats.

Ons: Främlingen   1. Isak, Arvid, Linnea K, Elicia    2. Linnea G, Alma, Jakob, Jasmine 

Tor: Doktor Glas   1. Milan, Maja, Ester     2. Klara, Emma, David

Fre: Doktor Glas.  Blir en grupp. Kom 12.45!     1. Ella, Raoan, Wilma, Wanvisa   

Främlingen            3. Saga, Lovisa ca 13.20

 

 

 

Examinationer

 • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga framställningar och nationellt prov.

Resurser

Ordböcker

Uppgifter

 • Förvandlingen

 • Referat utifrån frågeställning

 • Referat utifrån en frågeställning

 • Talmanus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
  Sve  A
 • Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E