👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-else och lek-levi vt-22

Skapad 2021-08-16 15:06 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Planering för arbetet med lärvännerna rör-else och lek-levi.

Innehåll

 

 

Rör-else

Vad ska läras ut? 

Förmåga att skapa, uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama, rörelse, sång, musik och dans. Utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

Varför?

Detta för att ge varje barn möjlighet till att uttrycka sig och utforska olika estetiska och skapande uttrycksformer. Vi vill ge barnen rörelseglädje genom att träna på motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

Hur ska undervisningen genomföras?
Genom att planera aktiviteter kopplat till vårt tema vill vi ge barnen rörelseglädje. Genom olika rörelseformer och uttryckssätt ska vi väcka deras lust att röra sig och utveckla motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning. Vi ska erbjuda barnen styrda rörelseaktiviteter 2 gånger i veckan. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Utvärderar aktiviteter efter de är klara tillsammans med barnen genom att fråga hur de upplevde det vi gjort. Vi pedagoger observerar barnen under aktiviteter för att avläsa hur deras reaktion är. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Då vi har en blandad grupp rent åldersmässigt tänker vi att en del av undervisningen kommer att ske i mindre grupper utefter vilken nivå de klarar av. Det kommer även ske undervisning i hel grupp

Av vem?
Pedagogerna på avdelningen har gemensamt ansvar för planering och dokumentation. Förskolläraren tar största ansvar. Varje aktivitet kommer ha en egen planering där en ansvarig för just den aktiviteten genomförs.

Vad är målet med undervisningen? 

Att två gånger i veckan erbjuda styrda rörelseaktiviteter där vi kan följa barnens motorik och koordinationsförmåga. Att erbjuda aktivitetskort med rörelseaktiviteter inne i cirkusrummet med assistans av pedagog för att få in rörelsen i den fria leken utan att det blir bus. 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Leklevi

Vad ska läras ut?

Barnen ska ges förutsättningar för lek som de själva tar initiativ till eller som någon pedagog introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Varför?

Genom rätt förutsättningar och möjligheter kan leken bidra till en grund till utveckling, lärande och välbefinnande.

Hur ska undervisningen genomföras?

Genom observation och diskussioner med barnen ska vi tillgodose deras önskemål och behov gällande lek så långt det går. Leken kommer vara både fri, där barnens fantasi får styra och planerad, där vi pedagoger tidigare har satt ramarna för leken. Leken kommer ske i helgrupp såväl som i mindre grupper. Vi vuxna ska vara närvarande och fysiskt aktiva i leken. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

För att få barnen mer delaktiga i val av lek tänker vi använda oss av aktivitetskort där barnen får välja lek själva. Vi samtalar och söker efter barnens åsikter för att vidareutveckla leken. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn i gruppen, varierande om lekar kommer ske i helgrupp eller mindre grupper.

Av vem?

Pedagogerna på avdelningen har gemensamt ansvar för planering och dokumentation. Förskolläraren tar största ansvar. Varje aktivitet kommer ha en egen planering där en ansvarig för just den aktiviteten genomförs.

Vad är målet med undervisningen? 

Introducera nya lekar 1 gång i veckan, med lekar menar vi aktiviteter där vi pedagoger leker med barnen och styr leken. Att styra sin egen lek genom att barnen får välja aktivitet genom aktivitetskort. Se över vår lärmiljö för att gynna en mer fantasifull lek. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18