👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2021-08-17 07:57 i Pinjens förskola Helsingborg
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Då barngruppens intresse för Babblarna är väldigt stor kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Barnen har visat intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som vårt tema.
Vi vill lära känna varje babblare och prata om dem och deras egenskaper. Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling. Vi kommer även att introducera tecken som stöd i tal- och språkutvecklingen.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Fokus kommer att ligga på språkutveckling och fysikaliska fenomen.

 • Barnet berättar och kommuniserar med hjälp av estetiska uttrycksformer genom naturvetenskapliga processer. 
 • Vi ser att barnens förmåga att lyssna på och visa intresse för ett textinnehåll/ saga utvecklas och att förmågan att själv skapa berättelser ökar.
 • Vi ser att utveckling av lärandeidentitet pågår när barnen samspelar och samarbetar med andra.
 • Vi ser att utveckling av lärandeidentitet pågår när barnen vågar prova nya saker.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Uppdrag - rörelse. 

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Uppdrag - skapa, vi skapar med fingerfärg, vattenfärger och naturens material. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Uppdrag - språk. Vi läser böcker och använder oss av Polyglutt. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Uppdrag - djur och natur. Vi går till skogen och samlar löv och skapar med naturmaterial. Vi utforskar fysikaliska fenomen.

Alla barnen 1-4 år deltar i de olika aktiviteterna. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret. Vi använder oss av tecken som stöd som förstärkning i undervisningen. 

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18