👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago Kristinehamns Planeringsmall för förskolan 21/22

Skapad 2021-08-17 10:36 i Förskolan Ölme Kristinehamn
Förskola
Vi arbetar målinriktat med språk, matematik och tillgänglig utbildning.

Innehåll

 

Vad?

Målområde

Beskriv vad utifrån Lpfö och arbetsplanens mål som barnen ska få möjlighet att utveckla, upptäcka och uppleva

 

Språk:

Vi ska arbeta för att stärka barnens munmotorik och förmåga att uppfatta språkets ljud och beståndsdelar, såsom stavelser och ändelser. 

Vi ska arbeta för att stärka barnens kommunikativa förmåga, verbalt och icke-verbalt. Vi läser böcker högt för barnen och ge barnen tillgång till olika berättelser genom hela det utvidgade textbegreppet.  

Vi ska väva in andra språk i vår undervisning, då med tonvikt på engelskan som är modersmål för några av barnen i gruppen. 

Barnen ska få uppleva teater under läsåret. 

Vi  ger barnen möjlighet att öva sig på att förstå instruktioner. 

 

Matematik:

Vi använder adekvata matematiska begrepp när vi samtalar med barnen. Vi väver in mätning, rumsuppfattning, symboler, antal och räkning i den vardagliga samvaron. Vi ska arbeta med diagram och temperatur. Vi övar lägesord, sortering och mönster i olika sammanhang.  

 

Tillgänglig utbildning:

Vi behöver tillgodose många olika behov hos barnen. Vi ska arbeta efter att ge alla samma förutsättningar. Vi ska arbeta för att göra barnens dagar och tillvaro förståeliga för dem. De ska få en känsla av sammanhang genom allt vi gör, så att de kan förstå varför vi gör det vi gör. Material ska vara lättillgängligt och tydligt uppmärkt för barnen. De ska veta vad som hör hemma vart och hur det ska användas. Rummen ska ha ett tydligt användningsområde. Barnen ska veta vad de ska göra vart. 

Det ska vara tydligt för barnen hur vi gör när vi går till matsalen, till hallen och andra typer av övergångar och förflyttningar. Vi använder bildstöd för att förtydliga dagen, vilka kläder vi ska ha osv. Vi använder personliga tecken och TAKK dagligen. Vi använder pekkartor i matsalen, klädscheman i hallen osv. Alla ska ha möjligheter att göra sin röst hörd och kunna kommunicera sina tankar och åsikter, oavsett om språket är verbalt eller inte.   

Alla ska känna att de kan och får vara med på "sällanaktiviteter" som erbjuds, t.ex. firanden av högtider eller utflykter. 

Vi ska öva och leka fram språkljud osv. Ingen ska behöva känna att den är annorlunda för att den inte kan, utan det ska vara en tillåtande miljö där vi skrattar och tramsar tillsammans medans vi övar. Alla sätt är rätt. 

Vi behöver vara aktivt närvarande pedagoger som uppfattar barnens behov och frågeställningar. Ibland kan det vara att vara medlekare och ibland kan det vara att vara öron och ögon som hänger med i farten.  

 

Varför?

Syfte och Utvärdering

Syfte:

Den utbildning vi erbjuder barnen ska ha ett klart och tydligt syfte så att både barn och vuxna vet varför vi gör det vi gör. Det ska finnas ett sammanhang. Utbildningen ska bygga på barnens intressen, det ska vara lekfullt och i samklang med läroplanen. Vi ska erbjuda utmaningar på en lagom nivå så att barnens bågar spänns lite extra, men inte för mycket. 

Genom att arbeta tematiskt med samma stoff som andra avdelningar i huset (Kurran) ökar vi på gemenskapen och kan skapa andra möjligheter genom fler aktörer osv. 

Vår utbildning ska syfta till att ge alla barn samma förutsättningar. 

Vi ser att vi i vår grupp behöver lägga lite extra fokus på språket detta läsår. Vi ser också behovet av att så här i början bygga på gruppen och samhörigheten lite extra. 

Vi har många olika behov i barngruppen och vi behöver därför agera på många olika sätt i vårt bemötande gentemot barnen. 

Vår undervisning följer naturligtvis innehållet i Lpfö18 och vår arbetsplan från kommunen. 

 

Beskriv vad ni vill ska hända och hur ni får syn på det:

Vi hoppas på att framöver få höra hur barnen självmant använder begrepp och ord som vi använt tillsammans i lek och samlingar. 

Vi hoppas också få feedback hemifrån på att barnen berättat om det vi gör här på förskolan. 

Vi hoppas att vi kommer höra hur barnen förklarar för varandra och andra vad och hur vi gör. 

Vi hoppas och tror att vi kommer att få höra positiv feedback på barnens språkliga utveckling ifrån specialpedagog, rektor, föräldrar och annan personal i huset. 

 

Hur?

Aktiviteter

Beskriv vilka material, aktiviteter, miljö som ni ska erbjuda för att uppnå förväntad effekt

 

Vi ska prata och kommunicera mycket med barnen, både verbalt och genom TAKK och bildstöd. 

Vi tänker oss att arbeta med den fjärde boken om Kurran och Pigan, Kurran och Pigan på djupt vatten, men vi sparar det större arbetet kring detta tills senare under läsåret. 

Vi ska låna böcker och sjunga sånger på engelska. Vi tänker oss även att använda tjänsten Polyglutt.

Vi ser att det är viktigt att använda korrekta begrepp och benämningar för att stärka barnens medvetenhet och förståelse för språket. Vi hittar naturliga situationer för att återberätta olika händelser som barnen sett eller varit med om. Det kan vara små samtal vid matbordet eller i leken. Men det kan också vara i samlingar där vi pratar om böcker vi läst tillsammans eller utflykter vi gjort.  Vi ställer öppna frågor till barnen, t.ex. vid konflikthantering, för att höra barnens egna tankar och hypoteser. Vi tänker oss att materialet Vännerna i Kungaskogen  skulle kunna vara till god hjälp att hitta historier som engagerar barnen till samtal och vidare bearbetning. Vi ser också just Kungaskogen som en slags kapitelbok där handlingen har en progression från gång till gång. 

Vi ska använda oss av rim och ramsor i samlingar och lek. Vi tänker oss att gå in på vissa bokstäver och deras ljud. Vi kan använda t.ex. material ur serien Fem myror är fler än fyra elefanter. 

Barnen ska få uppleva teater på olika sätt, både genom att vara åskådare och genom att själva prova olika roller. 

Instruktioner får barnen öva på genom olika utmaningar, uppmaningar och uppdrag. 

 

Matematik:

Vi tror på ett lekfullt arbetssätt där mycket av materialet finns tillgängligt hela tiden för barnen. Vi tillhandahåller t.ex. pussel och spel av olika slag. Vi övar lägesord såsom framför, bakom, under och över med hjälp av gosedjurschäfrar som ska placera sig lite olika. Vi vidgar förståelsen av begreppet diagram genom att göra väderdiagram på ett annat sätt än vad de tidigare Blåsipporna tidigare gjort.. Vi tar också in begreppet temperatur genom att varje dag titta på en ute/inne-termometer och diskutera lämpliga kläder. Mönster övar vi genom pyssel av olika slag, såsom mandalas, pärlande av halsband osv. Sortering av olika bilder på begrepp som hör till årstider, väder, kläder, djurslag, färger, former osv.  Antalsräkning med fokus på talområdet 1-5 övas genom lekfulla vardagssituationer rörande kläder, väder, veckodagar, årstider, antalet toalettdörrar osv. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18