👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Ryska Av Modersmål 1-5 HT-21. Faktatext. Boken "Karius och Baktus"av Thorbjorn Egner Med Läsförståelseuppgifter

Skapad 2021-08-17 21:13 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi ryska och svenska med lika och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, sjunga och spela spel och använda digitala verktyg. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket allt eftersom. I denna teman kommer vi att få lära dig hur tar hand sina hälsa, personlig hygien, medicinska växter, psykiskt och fysiskt arbete, vitaminer, härdning, friska tänder, syn, infektion, medicin, kläder, vaccinationer, trötthet hälsosam och ohälsosam, fysisk utbildning och sport, känslighet, humor och skratt, giftiga växter och djur.

Innehåll

ROLIGA HÄLSOLEKTIONER FÖR SMARTA POJKAR OCH FLICKOR.

Bekanta eleverna med hur de tar hand om sina hälsa:

- friska tänder och fräschare

- rätt kost

-personlig hygien

-studier och rekreation och etc. 

Bekantskap med boken och författar " Karius och Bakterius" Thorbjörn Egner

Beskrivning av bilder på ämnet

Kreativa bokuppgifter 

Göra egen broschyr

Teatralisk framförande

 

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner

att kunna läsa texter av olika drag med bra flyt, använda lässtrategier och göra sammanfattningar och kommentera innehållet

att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå

att kunna reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • kan läsa skönlitterära texter och kan återberätta handlingen och budskapet muntligt eller skriftligt
 • kan läsa, förstå och sammanfatta faktatexter och kan beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt

 

 • kan skriva berättande texter med tydlig handling
 • kan skriva faktatexter där innehållet klart framgår
 • kan använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande 

 

 

 • kan ge muntliga presentationer
 • kan prata om ett speciellt ämne för dina klasskamrater
 • kan delta i och upprätthålla samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)
 • kan använda ett ord- och begreppsförråd i samtal om ett bekant ämne

 

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. brev, beskrivningar, faktatexter och berättelser)

 

 • läsa olika texter från olika medier (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna

 

 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen

 

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

 

 • kunna ge presentationer till olika mottagare

 

 • kunna använda rätt begrepp och formulering i samband med tema

 

 

Uppgifter

 • KREATIVA UPPGIFTER TILL BOKEN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål i RYSKA 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Läsa
Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar uttnyttja ortografi
Eleven läser korta texter och upplever de.
Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer.
Eleven tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext.
Aspekt 2
Skriva
Eleven skriver berättande texter med tydlig handling. Eleven visar sin förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.
Eleven följer vanliga stavningsreglerna vid skrivande av texter. Eleven visar sin förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.
Eleven hämtar information och kunskaper frn olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text
Eleven visar sin förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.

Ml
Skriva faktatext

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Ml
 • Ml
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och försöker förklara med enkla resonemang.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar och förklarar med utvecklade resonemang.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
 • Ml
 • Ml  4-6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa. Jag kan använda en modelltext som stöd. Jag skriver egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån.Jag kan frigöra mig från modelltexten. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Innehåll (viktig information)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text där mer intressant information finns med.
Jag kan skriva en text där mer intressant information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt. Jag kan använda stavningsprogram för att rätta de fel jag gör.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används rätt med stöd av modelltext.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.