👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-arbete: Religion och konflikter

Skapad 2021-08-19 13:44 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Religion och samhälle
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Det pågår just nu ett antal väpnade konflikter i världen. Väpnade konflikter innebär dock sällan krig mellan stater – det är istället fråga om olika typer av inbördeskrig, lokala uppror och terrordåd. Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en uppfattning som antagligen blivit allt vanligare efter den 11 september 2001 då religiöst inspirerade terrorister attackerade USA. Den är dock inte helt riktig. Hur ska man då se på religion och konflikt, hur hänger de ihop?

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

Religion

 • analysera kristendom, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • analysera hur judendomens olika riktningar påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • söka information om judendomen och dess olika riktningar värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • reflektera över muslimers identitet i olika delar av världen och inom olika riktningar.
 • söka information om islam och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • söka information om hinduismen och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • söka information om buddhismen och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Svenska

 • hur man sovrar (tar bort) i en stor informationsmängd
 • informationssökning i böcker, bibliotek och massmedier
 • hur man citerar och gör källhänvisningar
 • strategier för att skriva olika typer av text med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera text från olika medier

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Nyhetsartikels uppbyggnad och struktur, läsförståelse
 • Reportagets uppbyggnad och struktur, läsförståelse
 • Diskussion
 • Skriva en nyhetsartikel eller ett reportage

 

Bedömning

 • Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera), som i sin tur kommer utmynna i en skriftlig slutuppgift. 
 • Formativ bedömning sker under arbetets gång, exempelvis då vi samtalar och diskuterar om ämnets innehåll.

 

Begrepp

helig
Av särskild betydelse; gudomlig.
identitet
Den person man är.
indiska, indiska religionsfamiljen, indiska religionerna
Hinduismen och buddhismen hör till denna religiösa släktgemenskap.
abrahamitiska, abrahamitiska religionsfamiljen, abrahamitiska religionerna
Kristendom, islam och judendom hör till denna religiösa släktgemenskap.
världsreligion, världsreligioner
Samlingsnamn för de fem största religionerna.
cyklisk, cyklisk tidsuppfattning
Tron på att allting återupprepar sig.
atman
Människans innersta enligt hinduismen. 
meditation
Andlig övning med hjälp av kontrollerad andning, särskilda rörelser eller ord som upprepas. 
AUM
Det ljud som kan användas vid meditation och som representerar den sanna verkligheten, enligt hinduismen.
mantra
Ord eller en stavelse (en del av ett ord) som upprepas eller tänks i samband med meditation. 
diwali
En ljushögtid inom hinduismen som firas till gudinnan Lakshmis ära.
Bhagavadgita
En av hinduismens mest omtyckta skrifter där det berättas om hur Arjuna diskuterar med sin körsven om det är rätt att strida. 
nirvana
Buddhismens mål där alla begär släcks ut. 
begär
Stark lust.
åttafaldiga vägen, 8-faldiga vägen
Den väg som buddhister ska följa för att begären ska släckas.
symbol, symboler
Tecken eller bild som står för något mer än det som den direkt föreställer (en ros för kärlek).
buddha
En upplyst person som har förstått den sanna verklighetens natur inom buddhismen.
tripitaka, tipitaka
De allra heligaste skrifterna inom buddhismen.
barmhärtig
Medlidsam, ömsint.
linjär, linjär tidsuppfattning
En uppfattning att tiden har börjat vid ett särskilt tillfälle och rör sig mot ett slutligt mål.
dop, dopet
Genom denna ritual menar de kristna att  människan ”dör” bort från synden för att uppstå till ett nytt liv med Jesus Kristus.
nattvard, nattvarden
I denna kristna ritual dricker deltagarna vin och äter bröd.
Nya testamentet
Den del av bibeln som de kristna läser mest och som inte hör till den judiska bibeln.
Allah
Det arabiska ordet för ”Gud” som används inom islam.
profet, profeter
En person som får uppenbarelser från Gud och som förmedlar Guds budskap till människorna. 
Muhammed
Den siste och viktigaste profeten inom islam
koranen
Muslimernas heliga bok.
fem pelarna
Samlingsnamn för bönen, vallfärden till Mecka, trosbekännelsen, gåvogivandet till fattiga och fastan inom islam.
Ramadan
Den månadslånga fastan inom islam.
Mecka
Den heligaste staden inom islam.
Messias
En kommande fredsfurste som kallas ”Davids son” inom judendomen.
sabbat, shabbat, sabbaten
Judarnas vilodag.
Tora, Toraskrifterna, Torarullarna
Samlingsnamn för de heligaste böckerna inom judendomen som förvaras i en ark längst fram i de judiska synagogorna. 
 

Film

 

 

Nyhetsartikel

Reportage

Uppgifter

 • Religion och samhälle

 • Hinduism

 • Terrorism, krig och religion

 • Världsreligionerna del 1

 • Världsreligionerna

 • Ord och begreppsläxa 25/10

 • Världsreligionerna

 • Världsreligionerna

 • Världsreligionerna del 2

 • Vad kan du....

 • Fördjupning världsreligioner - Sammanställning

 • Vad kan du om världsreligionerna?

 • Världsreligionerna del 4

 • Fördjupning världsreligionerna - Sammanställning

 • Sammanställning världsreligionerna

 • Världsreligionerna del 3

 • Islam

 • Judendomen

 • Yttrandefrihet

 • Buddhism

 • Nyhetsartikel/reportage

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9