👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemmeslövs förskolas plan mot diskriminering & kränkande behandling 2021/2022

Skapad 2021-08-19 18:58 i Hemmeslövs förskola Båstad
Förskola
Alla ska känna sig välkomna till förskolan och olikheter ses som en tillgång för utveckling av verksamheten. Förskolan är en plats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och känner medkänsla för varandra. Ingen vill bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla barn ska vara trygga på Hemmeslövs förskola.

Innehåll

 

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

 

Undersöka

Vi deltar aktivt i barnens lek och är närvarande och lyhörda pedagoger som lyssnar in och samtalar med barnen vid alla rutinsituationer för att kunna identifiera om det förekommer diskriminering och kränkningar. Vårdnadshavarna får en inblick i vår verksamhet genom webbverktyget Unikum, föräldraråd och olika möten. Vi har även daglig kontakt med vårdnadshavarna i olika former, t.ex vid hämtning och lämning. Vi genomför barnintervjuer/observationer utifrån trygghet och trivsel i september och februari. Utifrån dessa bestäms ett fokusområde där vi sedan genomför observationer under två veckors tid. Hemmeslövs förskolas vårdnadshavare ska känna att de alltid kan vända sig till oss, alternativt rektor, om de upplever någon form av diskriminering eller kränkning.

 

 

Analysera

Utifrån vår observation och dokumentation som gjorts, utvärderar vi vår verksamhet och analyserar. Det genomförs för att upptäcka brister och orsakerna till dem.

 

Åtgärder

Utifrån analysen gör vi kartläggningar över verksamheten för att på så sätt synliggöra förbättringsområden, förebygga och främja arbetet och aktiviteter i verksamheten. En handlingsplan upprättas utifrån vad som ska åtgärdas, vem som är ansvarig, vad som ska genomföras och en tidsplan. Allt arbete med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med barn och med alla anställda i verksamheten.

 

I förebyggande syfte kommer vi att lyssna till barnen vid spontana och planerade aktiviteter, där barnen får möjlighet att uttrycka sig och känna delaktighet och inflytande i sin vardag. I förebyggande syfte gällande pedagoger, för vi olika diskussionsforum på reflektionstid, planeringsdagar, APT och kvalitetsmöte utifrån läroplanens normer och värden, barnkonventionen samt aktuell litteratur och utbildning. Då diskuterar vi förhållningssätt gentemot pedagog/pedagog, barn/pedagog, barn/barn samt vårdnadshavare/pedagog. Där går vi även igenom rutiner, riktlinjer och policydokument som ska gynna verksamheten och personerna i den.

 

Följa upp och utvärdera

Det sista steget är att följa upp och utvärdera handlingsplanen, analysen och åtgärderna i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Utifrån resultatet ska vi kunna se en förbättring och att arbetet genererat erfarenhet som dokumenteras och implementeras i verksamheten.

 

Hemmeslövs förskolas mål 2021.11.01 – 2022-10.31

Vi vill arbeta för en värdegrund som stärker barnens självkänsla och sociala kompetens.

Ansvariga: Hemmeslövs förskolas pedagoger samt rektor.

 

 De sju diskrimineringsgrunderna hittar ni genom länken nedan:

 https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/

 

 Hemmeslövs förskolas handlingsplan

Handlingsplan

 

Uppgifter

 • Kön

 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Etnisk tillhörighet

 • Religion eller annan trosuppfattning

 • Funktionsnedsättning

 • Ålder

 • Sexuell läggning

 • Hemmeslövs förskolas handlingsplan

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18