👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 2B- kapitel 2 - 3D

Skapad 2021-08-22 16:39 i Rosendalsskolan Linköping
Singma 2a kapitel 2
Grundskola 2 Matematik
Planering för Singma 2B - kapitel 2 (addition och subtraktion 0-1000)

Innehåll

Mål

 • Jag kan använda olika metoder för att addera och subtrahera.
 • Jag kan addera jämna tiotal och hundratal till tresiffriga tal.
 • Jag kan subtrahera jämna tiotal och hundratal från tresiffriga tal.
 • Jag kan använda uppställning med växling av ental och tiotal(addition)
 • Jag kan använda uppställning med växling av tiotal och hundratal(subtraktion)

Viktiga begrepp:

Addera, subtrahera, jämna, ental, tiotal, hundratal, uppställning, växling, minnessiffra, summa och differens.

Undervisning

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter(enskilt, par och alla)
 • Öva själv
 • Färdighetsträning (skolplus, bingel, nomp mm)

Bedömning

 • Deltagande och aktivitet i diskussioner och samtal under lektionen.
 • Resultat på kunskapsloggen


Du kan visa att du lärt dig genom att:

 • pröva
 • samtala och diskutera i par och grupp.
 • visa med konkret material.  
 • öva och visa i övningsboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik singma 2B - kapitel 2

Nivå 1
Når inte kunskapskravet
Nivå 2
Når kunskapskravet
Nivå 3
Når längre än kunskapskravet
Välja och använda strategi
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - Addition och subtraktion Visa hur du har tänkt genom att rita, tallinje eller annan fungerande strategi. Blockmodellen
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier med viss anpassning till problemets karaktär.
Omdöme - Rimlighet
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning, visa hur du tänkt och om svaret är rimligt
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begrepp - Använda
Prata matematik, använda matematikbegrepp
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan använda begreppen addera, subtrahera, jämna, ental, tiotal, hundratal, uppställning, växling, minnessiffra, summa och differens.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Relatera begrepp
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Har en förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal - 0-1000
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Talen 0 - 1000 Jämföra och storleksordna tal större än och mindre än Positionssystemet - ental , tiotal och hundratal Avrundning, tiotal och hundratal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal även i högre talområde.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - välja rätt räknesätt (teckna talet rätt) och kunna räkna ut det
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Talområde 0-1000 Addition utan och med växling Subtraktion utan och med växling
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat. Kan även generalisera hur detta till högre talområde.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Likhetstecknets betydelse Enkla algebraiska uttryck Skriva likheter med addition och subtraktion
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Beskriva och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan beskriva och samtal om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan beskriva och samtal om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Resonemang
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet samt besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.