👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Smaragden 21-22

Skapad 2021-08-23 17:32 i Bullerbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Planering

Prioriterat läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Nämndsmål:

Sandvikens skolors arbetsmiljö präglas av trygghet och studiero.

I Sandvikens skolor utvecklas möjligheterna att tillgodose individuella behov inom ramen för de kollektiva lösningarna.

Sandvikens skolor minskar segregationen och vidgar perspektiven hos alla barn och elever för att uppnå ett socialt hållbart samhälle.

Barnkonventionens mål:

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening.

Alla barn har rätt till utbildning.

Alla barns rätt till lek, vila och fritid.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Vi arbetar främjande för att motverka diskriminering av barn pga ålder, funktionsnedsättning och etnicitet.

Förskolans lärmiljö (föl):

Uppdrag att arbeta med tillgänglig lärmiljö och AKK

Västra förskoleområdets ledningsvision:

I Västra förskoleområdet fokuserar vi på Ledarskap, Demokratisk värdegrund och arbetsmiljö

Var är vi?

Under våren har personalen läst boken Tydliggörande pedagogik och vi stärktes i insikten av att vi behöver jobba med AKK och se över miljön. I nuläget använder vi stödtecken till största delen i rutinsituationerna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga:

Vi erbjuder material som är anpassat efter barnens ålder för att barnen ska kunna lyckas.

Vi anpassar miljön, både inne och ute, för att den ska vara säker och tillåtande.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation:

Vi jobbar med AKK i barngruppen. Har bilder på lådor med leksaker, dagschema och stödtecken för att tydliggöra aktiviteter och rutinsituationer. Vi uppmuntrar barnen att använda stödtecken och bekräftar dem när de gör det.

 

Vart ska vi?

Personalen ska använda AKK under hela dagen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga:

Att barnen ska kunna äta själva.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation:

Att barnen ska kunna ge uttryck för vad de vill ha vid matsituationerna, vid lek ute och inne.

Att barnen förstår och använder stödtecknen jobba, leka, äta mjölk, dricka och hjälpa.

Hur gör vi?

Vi behöver upprätta rutiner som stärker självständighetsutveckling och skapar trygghet.

Vi behöver se över och anpassa miljön så att den stärker barnens självständighet i kapprum, lekmiljö, matsituationer, utifrån boken Tydliggörande Pedagogik.

Arbeta med temat Babba (från Babblarna) som står för språk och kommunikation.

Vi tänker på att benämna saker med vad de heter.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

___________________________________________________________________________