👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens undervisningsplan 21-22

Skapad 2021-08-24 11:24 i 023271 Förskolan Knutbygården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi på Regnbågen vill introducera temat bockarna bruse på ett lekfullt och lustfyllt sätt, så att barnen ska kunna få möjlighet till att utöka sina kunskaper, intressen och nyfikenhet för matematik, naturvetenskap, språk och digitalisering. . Utöver detta så att varje barn ska kunna få möjlighet till att utveckla sitt självförtroende och självkänsla .

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Matematik

Barnen ska kunna  öka sina kunskaper inom  matematik , ska kunna benämna olika matematiska  begrepp som är kopplade till mängd och antal dvs. att kunna räkna till 10, känna igen siffrorna , använder sig av  jämförelse  ord  t.ex. färre, flest, få, mycket ,mera mest ,mm. 

 

Barngruppen ska fördjupa sin förståelse och sin kunskap kring prepositioner t.ex. att kunna följa instruktionen om att placera eller hitta föremål utifrån olika prepositions begrepp” framför, bakom , under, över , på ” 

 

Språk

Att kunna utrycka sig verbalt men även genom att använda sig av TAKK och bildstod, för att kunna kommunicera sina behov , tankar , åsikter.

Att kunna dramatisera litteraturen / berättelser

 

Naturvetenskap

Att kunna förklara, förstå, och reflektera över olika fysiska och kemiska fenomen genom att använda sig av det naturvetenskapliga språket och begrepp (tyngre, lättare, flyttande, fast, temperaturen, årstider, osv).

 

Barngruppen ska få en möjlighet till att utveckla  sina  kunskaper  om att naturen påverkas  av vår livsstil .t.ex. att kunna förstå vikten av att sortera skräp och avfall men även att kunna återvinna och återanvända vissa material som exempelvis mjölkpaket, toalettrullar, osv i vår vardag för att spara på jordens resurser.

 

Fysiska aktiviteter

Att öka barnens kroppsuppfattning, koordination.

Att utveckla barnens grov- och finmotorik.

Att förbättra barnens gånghastighet och balans.

 

  Delaktighet och inflytande

 Barnen ska vara delaktiga i de beslut som fattas på avdelningen till exempel när det gäller utformningen av den pedagogiska miljön, val av aktiviteter, mm.

Alla barn ska ha inflygande över sin dag på förskolan och alla ska kunna komma till tal, bli hörda och sedda.

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur 

 viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

  Vårt mål är att vi  ska iordningställa olika undervisningslådor med varierande material, varierande litteratur , och även arrangera och förbereda experimentlådor som innehåller enkla material som barnen kan  utforska  med hjälp av oss pedagoger , men även själva få möjlighet till att  testa och utforska  vissa fenomen och kemiska processer. Vi ska genom estetiska lärprocesser, och även olika traditionella och moderna lekar. arbeta med kroppsdelar samt olika kretslopp.

 

·          

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Tydliga och synliga lådor som innehåller olika relevanta litteratur i alla avdelningsrum

Synliggör bildstöd och bilder på TAKK på avdelningen i barnensnivå.

Tillgängliga lådor med olika material som kan inspirera och utmana barngruppen till att testa ,prova olika tekniker samt upptäcka och reflektera kring olika kemiska processer och fysiska fenomen.

Miljön ska också uppmuntra och erbjuda barngruppen nya utmaningar särskilt när det gäller bygg och konstruktion, matematik, problem lösning och även språkutveckling .

 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

· Arbetslaget ska fördjupa sig i våra olika undervisnings ämnen   och planerade aktiviteter genom att läsa och diskutera olika relevanta litteratur och styrdokument.

  Aktiva diskussioner/reflektioner i arbetslaget, en pedagogisk strategi för att kunna bemöta barns olikheter, behov och att väcka barnens nyfikenhet och intresse.

 Utifrån demokratiska ideal, där alla barn är delaktiga , medbestämmande.

  Alla barn är lika men ändå olika och har olika förutsättningar.

Arbetslaget ska utgå ifrån ett normkritiskt förhållningssätt /perspektiv.

 Medforskande och lyhörda pedagoger och att ge barnen tid för att kunna utforska , undersöka och ställa frågor .

 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

vi kommer att ha tema ”Bockarna bruse , ” målet är att skapa tillfällen där barnens ges möjlighet att utvecklas inom den sociala-, motoriska-, språkliga-, estetiska-, matematiska-, IKT- och naturvetenskapliga aspekten.

 vi kommer att ha tema höst  med fokus på dessa frågor "Vilka färger får trädens löv på hösten? Vad gör alla djur på hösten?

 

 vi kommer att uppmärksamma olika högtider genom att arrangera olika aktiviteter kring de .

 vi kommer att genomföra olika experiment kring olika fysiska , kemiska  fenomen som t.ex. ( is , vatten , snö , luft, densitet och vikt)

 vi kommer att ha högläsning och boksamtal  kring utvalda och relevanta litteratur .

 vi kommer att erbjuda  barngruppen olika fysiska och rörelseglädje  aktiviteter (olika rörelse leker, hinderbanor, dans, naturvandringar)

 vi kommer att använda oss av estetiska läroprocessen för att  t.ex.  dramatisera  och arbeta  kring barnensrättigheter,  innehållet av barnkonvention,  dansa  och skapa kring olika fenomen i naturen ( fjärilens , spindels livscykel)

 Att återvinna och visa barngruppen fördelarna med att  kunna återanvända vissa material.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Arbetslaget ska observera barnens ordproduktion, och deras sätt att kommunicera med andra, men även  vilka metoder de använder för att uttrycka sig själva i olika sammanhang (  kroppsspråk, TAKK, och verbalt).

Arbetslaget ska observera vilka strategier som barngruppen använder för att räkna antal , jämföra  och mäta olika föremål .

 

Arbetslaget ska observera vilka fenomen som barnen håller på att förstå och undersöka,  samt vilka begrepp använder de för att beskriva och förklara dessa fenomen 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 Arbetslaget behöver fördjupa sig och vara mer insatt i de olika litteraturer som våra varierande projektarbeten och aktiviteter grundar sig på. Vi behöver även fördjupa oss mer i alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Barnkonvention.

Russinhissen: enkla experiment i fysik och kimi  av Hans Persson

bockarna bruse

https://www.friskissvettis.se/rorisochminiroris