👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplanering 1 Rödklövern

Skapad 2021-08-27 10:26 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Förskola
Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Innehåll

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn? 

Vi har fokus på att göra miljön rofylld för att barnen ska få arbetsro i rutiner, projekt och den fria leken. Detta gör vi genom att skala av mycket på avdelningen och placera allt material på ett sätt som lockar barnens intresse såväl som deras kreativitet och självständighet. För att bibehålla arbetsro och koncentration i det barnen företar sig under dagen delar vi dem i mindre grupper.

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik?

Under introduktionsperioden är vi noga med att rutiner och planeringar följs och att materialet kommer på rätt plats. Detta för att barnen ska förstå och bli trygga i verksamhetens dagliga rutiner.

Vi jobbar med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och bildstöd, dagsschema samt en miljö som talar om för barnen var och hur de kan använda det material som finns tillgängligt. Detta gör vi genom att märka upp lådor och hyllor med bilder och text som tydliggör var materialet finns och hör hemma. På så sätt blir miljön överskådlig, tillgänglig och tydlig för barnen. 

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Vi dukar upp stationer och miljöer så att barnen lockas in i läroplanens ämnesområden (ex språk, matematik och naturvetenskap) samt inspireras att prova olika estetiska material och att använda materialen på olika sätt. 

Vi tänker att lärande sker transdisciplinärt, alltså att olika ämnesområden flyter in i varandra. Vartefter barnen blir trygga i verksamhetens struktur får barnen gärna flytta material mellan olika stationer för att utvidga och utveckla sina lekar.

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi delar barnen i mindre grupper och roterar pedagogerna mellan grupperna så att alla får chans att lära känna alla. 

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Vi strävar efter att vara deltagande och tillgängliga pedagoger som finns nära barnen i deras lekar och projekt, både inne och ute.

Vi tycker att det är viktigt att barnen och pedagogerna samlas i helgrupp åtminstone en gång om dagen, för att alla ska se varandra och höra varandras tankar och åsikter. Vi har därför en gemensam samling före lunch där vi pratar om vad vi har gjort på förmiddagen, om gruppens namn, vilka barn som ingår i gruppen samt uppmärksammar barn och pedagoger som ingår i gruppen men som ej är närvarande.

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Vi lägger stor vikt vid trygga vårdnadshavare och ett gott samarbete med alla familjer. Vi vet att trygga vårdnadshavare ger trygga barn och uppskattar en öppen dialog kring både barnen och utbildningen.

Under introduktionsperioden lägger vi stor vikt vid att vårdnadshavare får information och återkoppling kring barnets vardag. Vi lägger ut bilder på lärlogg och ni är välkomna in på avdelningen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18