👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONSTiga djur

Skapad 2021-08-27 12:34 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På ett lustfyllt och lekfullt sätt lär vi känna vår omvärld med hjälp av konst.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? 

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 • Varför?

 • Vi har sett ett intresse för djur bland barnen och vill med detta projekt kunna skapa ett möte med olika djur och dess egenskaper, Tidigare har fokus varit på bondgårdsdjur så den här terminen arbetar vi globalt. Detta kombinerar vi med vårt tema KONST och våra utvecklingsområden kring digitalisering och implementering av lärvännerna. Barnen ska också få möjlighet att utveckla de fyra förmågorna (kommunikation, kreativitet, kritiskt tänkande samt arbeta kollaborativt). 

   

 •  

 • Hur ska undervisningen genomföras?
 •  Vi arbetar med olika delprojekt, där varje fokusområde får ta så lång tid det behövs inom barngruppen. Allt utgår från deras intresse, nyfikenhet och upptäckter. Djurmaterial kommer till största mån finnas tillgängligt under olika former i barnens fria lek för att möjliggöra återbesök och återkoppling till tidigare händelser. Aktivitetspedagogik (John Dewey) där teori, praktik, reflektion och handling hör ihop.

     

  Hjärtrud

   

  Med hjälp av våra konstbilder bjuder vi in till kommunikation kring likhet och olikheter. Genom undervisningen kommer vi att reflektera om hur vi beter oss mot djuren, samt hur vi beter oss mot varandra.  (PDK, DIBBERS hjärteprogram)

   

  Ute-Ugo

  Vi kommer att använda oss av olika tekniska hjälpmedel under vår resa. Ipad och projektor kommer att ha stor betydelse när vi startar. I projektet kommer vi att besöka djur i olika världsdelar, undersöka kartor, samt fördjupa och utforska kring dessa. (Utvecklingsmål digitalisering, kritiskt tänkande)

   

  Räkna-Reza

  Vi kategoriserar, sorterar, räknar och problematiserar i olika aktiviteter kring djuren. Vi uppmuntrar till upptäckter av till exempel mönster, antal, färg och mängd. (DIBBERS koncept lärvänner)

   

   

  Lek-Levi

  Miljön i förskolan är viktig för att stimulera och utmana barnens lekar. Genom att reflektera och förändra kan vår miljö utvecklas. Djurmaterial och konstbilder kommer till största mån att finnas tillgängligt under olika former i barnens fria lek för att möjliggöra återbesök och återkoppling till tidigare händelser. (Utvecklingsmål lärmiljöer)

   

  Alfa-Beta

  Litteratur kopplat till djur, kartor på vår omvärld finns tillgängligt. Även QR koder kopplade till språkaktiviteter finns. Rim och ramsor och sångaktiviteter handlar om djur. Närvarande pedagoger som finns till stöd och utmanar barnens olika sätt att uttrycka sig. Vi anpassar oss efter barnets val av verktyg för att kunna kommunicera. Vi kompletterar med TAKK och bildstöd. (Kommunikation, Alla barns rätt till stöd)

   

  Rör-Else

  För att stimulera barnens kroppsliga utveckling, kommer vi att använda oss av djungelrörelse till barnens motoriska undervisningar. Detta kan handla om hur man rör sig i olika miljöer eller hur man skulle röra sig om man låtsas vara olika djur. (DIBBERS koncept lärvänner)

   

  Krea-Tiva

  Vi vill erbjuda barnen olika material och att de ska få möjlighet att arbeta självständigt och gemensamt. Genom konstbilderna vill vi utmana och inspirera barnen att materialet och dess verktyg beror på skapandet, och att inget material är förutbestämt för sin roll. (Kreativitet, DIBBERS koncept lärvänner)

   

   

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Delprojekten kommer att presenteras på väggarna för gemensam reflektion. Här kommer vi pedagoger också att finnas närvarande för att stimulera samt utmana barnens språk och olika sätt uttrycka sina erfarenheter och tankar. Unikum och Ipaden kommer att användas vid individuell reflektion. Arbeta med kritiskt tänkande. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Samtliga barn på Ban Ki-moon 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Samtliga pedagoger.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Alla barn ska ha fått möjlighet att möta och undersöka några av Ipadens olika funktioner.

  Skapa möten med konst och djur i vår omvärld.

  Inspirera barnen att utforska och utveckla sin egna kreativitet.

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet” 

 • ____________________________________________________________________ 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18