👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens Utbildningsplan VT 2022

Skapad 2021-08-31 17:53 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
"Barns kulturella möten med konst, lek och litteratur" - Fyrens projekt. Barnet har rätt till yttrandefrihet och att ta del av det kulturella och konstnärliga livet. I projektet kommer vi besöka offentlig konst som inspiration, estetisk puls och förebild. Vi kommer också att använda oss av litteratur och bilderböcker för att ge barnen förutsättningar att utveckla ett intresse för berättande, bilder och texter så väl digitala som andra. Där lek, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetiska uttrycksätt ingår.

Innehåll

 

”Barns kulturella möten med konst, lek och litteratur”

 

Bakgrund till val av projekt:                                                                                                                                                     

Förskolan har ett övergripande demokratiskt uppdrag att låta barnen få delta i ”det kulturella och konstnärliga livet” och ett pedagogiskt uppdrag att ge barnen förutsättningar att själva få uttrycka sig gestaltande i olika material med hjälp av olika teknikerVi ska också erbjuda en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utifrån det vill vi i höst fördjupa arbetet och undersöka vad som händer i mötet mellan barnen, konsten och litteraturen samt hur vi kan fördjupa deras egen kommunikation och samspel mellan varandra.

 

Syfte:                                                                                                                                                                                             

Varför startar detta projekt?                                                                                                                                                                

Vi kunde tidigare se att barnen gärna sökte sig till skapande aktiviteter och var nyfikna på sin omgivning. Med det som utgångspunkt använde vi oss av  konst som inspiration, estetiks puls och förebild med tydliga kopplingar till Barnkonventionen och mål i läroplanen. Men också som en del att utforska och lära känna sin närmiljö, där barnen gjorde upptäckter tillsammans med andra barn i meningsfulla sammanhang. Med en vidare fortsättning på vårt tidigare "projekt med barns möte med konst" där vi nu vill vidga perspektivet ytterligare och lyfter in leken och litteraturen som en given del i projektet för att främja språk- och lekutveckling.

 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?                                                                  

Barnen har ett stort intresse av olika sorters litteratur, söker sig gärna till skapande aktiviteter och är nyfikna på sin omvärld. Samtidigt som leken är en mycket viktig del i barnens vardag.

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?                                                                                                                                       

Projektet ”Barns möte med konst, lek och litteratur” handlar om kommunikation vilket också betyder ”att något ska bli gemensamt och delat” där vi kommer att arbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer. För att barnen ska kunna utveckla ett rikt språk behöver vi uppmuntra och ge språklig stimulans där litteratur och bilderböcker kan vara möjliggörande för en läsande gemenskap och öppna upp för nya kunskaper, erfarenheter och känslor. Där vi även tänker att konst är en gestaltande erfarenhet att ta del av, att samtala om och inspireras av i gemensamma upplevelser och samtal.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen ska ges tid, rum och ro till lek och eget skapande. De ska få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra samt att litteratur i olika formen kan ge en möjlighet till att berika arbetet med språk, identitet och allas lika värde                                                                                                                     

 

Mål ur förskolans läroplan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • ·       ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

                                                                                                                                                                   (Lpfö 2018)

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

Artikel 13.

Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer”.

 

 Artikel 31.

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livetKonventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet”.

 

                                                                                                                   (Unicef 2009)