👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation hösten 2021

Skapad 2021-09-01 12:11 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Innehåll

Pedagogisk planering  Klöverstugan och Tegelbrukets förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

 

Barngruppen på Gnistan består av två åldersgrupper med barn födda 2019 och 2020. Barnen är fördelade i två grupper, Myran och Nyckelpigan. Vi upplever att barnen är olika långt komna i sin språkutveckling vilket vi kommer att anpassa undervisningen utifrån. Genom att ta tillvara på barns intresse och nyfikenhet i varierade undervisningar och stimulerande miljöer kommer varje barn ges möjlighet att utveckla sitt språk samt sin förmåga att kommunicera.

 

Syfte:

Att stimulera varje barns språkutveckling genom att ta tillvara deras intresse och nyfikenhet för att kommunicera på olika sätt.

 

Generativ fråga:

Hur kan vi kommunicera med varandra?

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Förståelse:

-Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar

-Utveckla ordförråd och ordförståelse samt kommunicera med andra i olika sammanhang

-Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter, såväl digitala som analoga

 

Kärnämnen/förmågor:

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd

Minne - att komma ihåg och uppleva förväntan 

Koncentration - styra och hålla kvar uppmärksamhet

 

Begrepp:

Språk, kommunicera, TAKK-tecken, kroppsspråk,  berätta, lyssna, återberätta, nyfikenhet, lust, glädje, prata, reflektera, återberätta, ljuda, bokstäver, ord, munmotorik, bilder, sagor, samtal

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffoldingstöttande i våra olika undervisningar och under utbildningstiden samt i våra olika lärmiljöer både ute och inne. Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande. Arbetslaget arbetar för att bidra till att barnen ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Vi har ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnen att bli delaktiga och utöva inflytande över undervisning samt utbildning. 

 

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisnings- och utbildningstiden samt användas som metod för att undersöka och utforska för att barnen ska ges förutsättningar för ett accelererat lärande så väl som möjlighet att tillägna sig adekvat digital kompetens.

 

Vetenskaplig grund:

Vygotskij, sociokulturellt lärande, vi lär oss tillsammans i sociala sammanhang.

 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv, utmana och stötta genom lek och omsorg. Vi vill skapa och fånga situationer där barnen får möjlighet att reflektera och uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket.

 

Variationsteori, är en lärandeteori som utgår från att lärande ses som en förändring i hur man uppfattar något. Teorin bygger på att nya begrepp inte kan läras om barnet inte är medveten om kontraster och variation.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

För att kunna urskilja ett förändrat kunnande, progression eller tecken på intresse och nyfikenhet kommer vi att kartlägga barnens förmågor och förförståelse. 

 

Kriterier/ utvärderingssätt

Utvärdering kommer att ske genom observation, dokumentation och reflektion så väl enskilt som i arbetslaget och tillsammans med barnen via unikum och reflektionsväggar. Vuxna är lyhörda, närvarande och medforskande vid undervisning samt under utbildningstiden. Målredovisning och analys sker under processens gång.  

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 

Aktiviteter: 

Barnen kommer att erbjudas olika aktiviter utifrån vår kartläggning för att kunna möta och stötta varje barns språkutveckling.

Babblarna Daddadiddoo

Petter och hans fyra getter

Sagorna kommer att läsas både analogt i bokform och digitalt samt med hjälp av qr-koder, flanobilder och sagolådor.

Applikationen Ordlådan

Munmotoriska övningar, babblarna och clowner

Blåsa fjäder

Blue-boot för att läsa sagan, programmera den röda tråden.

 

Dokumentation:

Dokumentation sker fortlöpande på gruppnivå och därefter till barnens individuella lärlogg när ett förändrat kunnande kan urskiljas utifrån varje barns förutsättningar och förmågor. Vi vill se att varje barn utifrån sina förmågor och förutsättningar utvecklas samt utmanas i sin språkutveckling kopplat till förskolans uppdrag . 

 

Formativ uppföljning:

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer där barnen får möjlighet att undersöka och utforska material som vi skapar och tillför. Vi förespråkar mindre undervisningsgrupper, eftersom vi upplever att vi tydligare kan följa varje barns utveckling samt se tecken på ett förändrat kunnande. Undervisningen kommer att ske både planerat och spontant i mindre eller större grupp  beroende på lärandeobjekt och barnantal.  

 

Vad vill vi se i utbildningstiden:
Vi vill se att varje barn utifrån sina förutsättningar och förmågor kommunicerar och gör sig förstådd för att på sikt kunna utveckla ett nyanserat talspråk. Hur barnen via sin nyfikenhet och lust kan fångas med glädje i sagornas värld. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18