👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling- hälsa och rörelse

Skapad 2021-09-06 07:37 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
En hållbar utveckling är viktigt för att ge alla barn en tilltro till en hållbar livssituation i framtiden. Vi vill ge barnen förutsättningar att utvecklas i olika lustfyllda miljöer utifrån sin egen kropp och miljön runt dem. En god dynamik mellan rörelse och aktivitet i vår vardag.

Innehåll

Nuläge

Vi har en ny barngrupp. Det är 11 barn födda 16, 9 barn födda 17 och två barn födda 18.

Vi och barnen håller på att lära känna varandra. 

Vi ser att det behövs ett tänk kring hållbar utveckling i vårt samhälle. Våra resurser sinar och våra kroppar behöver en dynamik mellan rörelse och vila. 

Vi märker att flera av de barn som gått här ett år visar intresse, nyfikenhet och kunskap kring detta område

Vi ser och hör att många barnen tycker om att vara utomhus och leka/utforska.

Vi ser att många barn är hårdhänta och slarviga med vårt material. 

MÅL

Vårt mål är att barnen och vi vuxna är överens om vårt förhållningssätt. Både utomhus och inomhus.

Vi vill värna om våra miljöer genom att vara rädda om vårt material och återbruka det vi kan. Tillsammans med barnen skapar vi lustfyllda miljöer där barnen kan leka, lära och utvecklas.

Vi ska ha tydliga gemensamma regler när det gäller hur vi leker med varandra, pratar med varandra och hur vi är mot varandra. Vi vågar sätta ord på känslor. Vi ger barnen förutsättningar att lyckas och utvecklas. Samt att få tilltro till sin egen förmåga att vara en bra kompis och känna trygghet med varandra. Vi går från jaget till en stark vikänsla.

Vi väcker nyfikenhet och funderingar hur hygien, mat, rörelse och material påverkar oss och vårt klimat.

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt ska bli bli nyfikna och medvetna om detta.

 

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Vi ser att det behövs ett tänk kring hållbar utveckling i vårt samhälle. Våra resurser sinar och våra kroppar behöver en dynamik mellan rörelse och vila. 

Vi vill att barnen ska få medvetenhet om sin egen hälsa när det gäller rörelse, kost, återhämtning och utomhusvistelse.

Att utveckla förståelse för hur miljö och olika material kan påverka oss.

Att arbeta för att barnen  ska få en stark självkänsla. Att vara en bra kompis och att känna tillit till andra.

 

Genomförande

Vi jobbar medvetet med hållbar utveckling, hälsa/rörelse under veckan. Vi är lyhörda och tar tillvara på barnens intressen. Vi har ett "heladagen-perspektiv". Det betyder att all verksamhet genomsyras av hållbar utveckling och alla våra läroplansmål.

På tisdagar och torsdagar ca. 9.30-11 har vi arbete i stationsgrupper. Vi har tre grupper delat på tre pedagoger. Vi arbetar med tre olika områden i de tre olika stationsgrupperna. Det vill säga; Estetiskt arbete, språkgympa och digitalt lärande. Varje område genomsyras av hälsa och rörelse. 

Vi har möten före maten måndag-fredag ca. 11-11.30. Då delar vi in barngruppen i tre grupper. Vid dessa tillfällen arbetar vi med hållbar utveckling med fokus på språkutvecklande uppgifter/lekar på olika sätt. Dessa grupper har vi tre veckor med samma vuxen. Därefter byter vi grupp.

På onsdagar går hela gruppen i väg på utflykt ca 9.30-11. Vi arbetar med rörelse för hela kroppen vid dessa tillfällen.  Vi leker lekar och löser uppgifter tillsammans för att stärka vi-känslan.

Vi ska vara mera närvarande i barnens lek i rummen. Vara tydliga med hur man använder sig av materialet när vi leker och hur man sorterar och plockar undan materialet efter lek.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens lek och utforskande. Det som sägs och görs av det enskilda barnet och i barngruppen.

Vi dokumenterar genom bilder och minnesanteckningar.

Vem ska dokumentera? Samtliga pedagoger.

Hur ofta ska vi dokumentera? Arbetet i stationsgrupperna varje vecka.

Ansvar

Samtliga pedagoger på Vågen.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? 

I analysen under vår planering skriver man sin reflektion och hur man kan gå vidare.

Gemensam månadsreflektionen för samtliga i arbetslaget.