👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Slipstenen o Malstenen 21-22

Skapad 2021-09-06 14:14 i Lundsgårds förskola Halmstad
Förskola
Djuren på Djuris är årets tema. "I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. Här går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin. De har mycket roligt tillsammans - men vänskap kan vara också vara svårt. Hur ska man göra när någon är ledsen eller arg och hur kan man bli sams igen efter ett bråk? Häng med in på Djuris och se vad vännerna och pedagogen Lonnie har för sig idag!" (Text från Ur play).

Innehåll

Djuren på Djuris

Bakgrund till temat

Fundamentala känslor som till exempel glad, arg, rädd, ledsen och/eller förvånad möter barnen hela tiden, några av dem kan vara starka och till och med kännas fysiskt. Barnen vet inte alltid vad känslorna innebär eller vad som bör göras med dem. När vi observerade vår barngrupp i våras uppmärksammade vi att det fanns ett behov av att samtala kring känslor då vi upptäckte att barnen hade "svårt" att uttrycka dem, ibland uttrycktes det mer handgripligt än verbalt. Genom att ge stöd åt utvecklingen av emotionella färdigheter ges barnen möjlighet att lära sig att känna igen, namnge, hantera och acceptera olika sorters känslor.

Att arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt bidrar till en vi-känsla och en god gruppdynamik som i sin tur bidrar till trygghet och trivsel hos barnen. Utifrån utvärdering av föregående års projekt insåg vi att ett tema som har en tydlig frontfigur ger barnen ett tydligare lärandeobjekt. Det är lättare att fånga, utmana och undervisa barnen genom tydliga frontfigurer, en lärdom från tidigare temaarbeten. Därför valde vi denna termin att arbeta med Djuren på Djuris.

Vid utvärdering av lokal utvecklingsplan 20/21 såg vi att vi blivit tryggare med vad begreppet spontan undervisning innebär. Dessa tillfällen har blivit fler och något vi uppmärksammar oftare inomhus. Inför årets tema är det lämpligt med att fortsätta tänka kring spontan undervisning även ute.

Utifrån analysen av självskattningen upptäckte vi att vi behöver rikta ett ökat fokus mot arbetet med barns identitet och rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, symboler och skriftspråk samt demokrati. Dessa punkter anser vi passar bra in i det valda temat. När det gäller Målbilderna i Matematik vill vi arbeta mer med Gelman och Galistels fem principer. Målbilderna för språk gav oss inblick i att vi vill arbeta med ett tema- och innehållsinriktat förhållningssätt under hela dagen och över tid ge varje barn förutsättningar till berättande, reflektion och fördjupning.

Syfte
Varför detta tema?

Syftet med temat Djuren på Djuris är att barnen skall få möjlighet och förutsättning att lära sig identifiera och uttrycka känslor samt kunna hantera dem när de blir besvärliga. Med hjälp av förmågan att kontrollera känslor och impulser får ett barn bättre förutsättningar att agera på ett sätt som är lämpligare för olika situationer, eller enligt önskemål. Det är färdigheter som ständigt utvecklas. Vi kommer att arbeta i olika gruppkonstellationer, blandat från båda avdelningarna.

 • Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära? 

- Stärka barnens emotionella färdigheter

- Uttrycka sina känslor, identifiera dem, kunna leva sig in i andra människors situationer

- Tänka på allas lika värde

 • Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

- Lära känna känslobegreppen, glad/ledsen/arg o.s.v.

- Vi vill att barnen skall få möjlighet att utveckla förståelse för sin och andras känslor samt kunna klä sina känslor i ord och kunna uttrycka och förmedla dem

- Andra begrepp som har med känslor att göra

 •  Vad ska pedagogerna utveckla kunskap om/ ta reda på…

-  Utveckla oss i att kunna tolka och förmedla språk till de yngre barn som inte utövar det verbala språket än. Så som mimik, gester, kroppshållning och ansiktsuttryck.

Vid terminsavslut våren 2022:
- Kan vi se att vi se att vi utökat våra kunskaper i att kunna tolka de yngsta barnen förmedlande?

Målformuleringar att stäva mot
Kopplingar till Lpfö18 utifrån vårt tema:

2.1 Normer och värden

- Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilka att hjälpa andra

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

- sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

- självständighet och tillit till sin egen förmåga

2.3 Barns delaktighet och inflytande

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Planering och genomförande - Vad ska genomsyra temat?

 • Hur ska vi röra oss mot syfte och mål?

- Vi tittar på UR-avsnitt från Djuren på Djuris, som bygger på att stärka barns relationer i grupp. UR-programmet ses som ett verktyg till konflikthantering samt reflekterande kring olika känslor.

- Vi använder oss utav kompisböckerna som har fokus på värdegrund och barnkonventionen

- Vi arbetar mot att fånga och ta vara på barnens känslor under hela dagen och finnas som en stöttning i att kunna utrycka och förmedla sig.

- Matematiken kommer ske i både planerade aktiviteter men också i en mängd spontana situationer ur vardagen som i av- och påklädning i hallen eller inför och under en måltidssituation.

- Genom språket vill vi klä situationer och händelser i ord och begrepp samt korrekt meningsbyggnad

- Ge barnen många möjligheter och pröva många gånger.

 • Hur agerar vi och skapar lärmiljöer och lär-tillfällen som är tillgängliga för alla barn?

- Vi arbetar på ett varierande och förändrande sätt för att hitta tillgängliga lär-tillfällen för alla barn och den mångfald av olikheter som finns i en barngrupp: 

- Våra lärmiljöer vill vi ska förändras utefter barns intresse samt spegla vårt tema och finnas tillgänglig för barnen under hela dagen

- Vi kommer använda oss av olika material som fångar barnen på olika sätt.

- Vi kommer erbjuda varierande arbetssätt och olika sammanhang för att tillgodose allas behov.

- Genom upprepningar och möjlighet att pröva, utforska och experimentera många gånger.

 • Hur ska de främjande insatserna och förebyggande åtgärderna i PDTK (Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling) bli synliga i vårt arbete?

- Vid varje veckoplanering tittar vi igenom PDTK och ser om vi behöver förändra lärmiljön utifrån främjande insatser och förebyggande åtgärder. Vi reflekterar kring om vilka aktiviteter vi ska arbeta med kommande vecka för att jobba med de förebyggande åtgärderna och främjande insatser.

 • På vilket sätt ska vi skapa förutsättningar för och tillvara ta barnens delaktighet och inflytande?

- Vi arbetar ständigt för att ge barnen möjlighet att känna sig delaktiga och får inflytande i verksamheten. Vid veckoplaneringarna reflekterar och analyserar vi på vilket sätt vi bäst tar vara på barnens nyfikenhet och intresse.

- Genom pedagogisk dokumentation och observationer får vi syn på vad barnen funderar på och pratar om. Vi kommer återkommande ställa frågor till barnen under temats gång för att lyssna in hur de önskar gå vidare. dessa iakttagelser kommer ligga till grund för vilken väg de olika projekten kommer ta. 

- Vi kommer involvera barnen att utforska och utforma lärmiljön tillsammans.

 • Hur ska vi arbeta mot hela läroplanen? (Språk, Nv, Tk, Ma, Estetiska uttrycksformer, Delaktighet och inflytande, Grundläggande värden)

Inom temat djuren på Djuris planerar vi för att beröra:

- Grundläggande värden (emotionella färdigheter, känslouttryck, leva sig in i andras situationer, integritet)

- Språk (benämna begrepp, ha boksamtal, kommunikation, TAKK)

- Matematik (problemlösning, samlingar, på- och avklädning, siffror, symboler, matematiska begrepp)

- Naturkunskap (fakta om djur och natur)

- Teknik (Qr-koder, appar kopplat till värdegrunder)

- Estetiska uttrycksformer (skapa till musik, skapa i olika material, ramsor och musik) 

- Delaktighet och inflytande (lyssna in barnen, valmöjligheter, styr temat efter barnens intressen)

 • Hur involverar vi vårdnadshavare i vårt arbete?

- Genom Mal- och Slipstensnytt informerar vi om arbetet med temat samt vilka aktiviteter vi hittat på tillsammans med barnen.

- Vi har en kontinuerlig kontakt vid lämning/hämtning om vad som skett/kommer ske inom temat för dagen 

- Varje enskilt barn kommer få individuella lärloggsinlägg på unikum. 

- Ute i hallen har vi dokumentation om temat dels på golvet, dels på torkskåpet

 • Hur ska vi pedagoger utveckla vår kunskap om/ ta reda på mer om det område vi valt?

Bli mer insatta i Kompisböckerna med tillhörande material samt kontinuerliga diskussioner i arbetslaget med utgångspunkt i temat.

Underlag för uppföljning och utvärdering - För utvärdering av målen, vilken dokumentation behöver samlas in under året?

 • Vad ska vi dokumentera?

- Dokumentera när barnen visar olika känslouttryck för att skapa en känslobok tillgänglig för barnen.

- Dokumentation och metareflektion som material till hallen

 • Hur ska vi dokumentera? 

- Genom bild, text, film och skapande, observationer, lärloggar både grupp och individuellt.

 • När dokumenterar vi?

- Vid uppstarten samt vid utvalda aktiviteter inom temat

 • Vem/vilka dokumenterar?

- Alla pedagoger är delaktiga vid dokumentationsarbetet. 

 • När och av vem/vilka analyseras dokumentationen?

- Dokumentationen analyseras vid veckoreflektionen där alla pedagoger är delaktiga. Vi kommer även involvera barnen så de får reflektera över sitt eget lärande