👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orange baklängesplanering Lindens förskola 21-22

Skapad 2021-09-10 14:05 i Lindens Förskola Norrtälje
Förskola
Att kunna kommunicera med sin omgivning är en förutsättning för att vara delaktig i det som händer omkring oss. Barnen ska få uppleva det positiva med att samarbeta, inkluderas och hjälpas åt och känna glädjen med att vara i ett sammanhang.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Generativ fråga: Hur är en kompis? Hur kan vi kommunicera med varandra?

Syfte

- att barnen får uppleva och erfara att vi alla är viktiga och betydelsefulla.

- att barnen ska få förståelse för att var och en gör skillnad och bidrar med det man kan.

- att barnen ska få möjlighet att uppleva och utveckla sitt språk inom en rad olika uttrycksformer.

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

- sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Barnens intressen, initiativ och behov:

Vi upplever att barnen tycker om att vara utomhus och röra på sig, t.ex. spela fotboll. De tycker även om att prata och kommunicera, leka med olika leksaksdjur som gosedjur eller djur i plast tycker de är roligt. 

Vi ser att barngruppen har ett stort behov av att utveckla det svenska språket samt träna på det sociala samspelet i gruppen.

Specifika mål

Förståelse:

- Få barnen att förstå att alla är lika viktiga.

- Få barnen att förstå att de har rätt att säga nej och bli lyssnade till. 

- Få barnen att förstå att man kan uttrycka sig på många olika sätt.

- Få barnen att förstå att språket är grunden för kommunikation mellan människor. 

Förmågor:

- få barnen att hjälpa varandra och be om hjälp.

- få barnen att säga nej/stopp då de inte vill.

- få barnen att upptäcka och uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer.

- få barnen att använda det svenska språket i vardagen. 

Begrepp:

Hjälpas åt, samarbeta, tillsammans, vänta på sin tur, ja tack, nej och stopp. Kompis. Säga hej, tack och förlåt!

Arbetslagets förhållningssätt:

- Pedagogerna i arbetslaget ska vara lyhörda för alla barn i gruppen samt för varandra. Vi ska på ett  medvetet sätt använda oss av det svenska språket, i olika situationer, aktiviteter och sätta ord känslor med mera. Vi ska uppmuntra barnen att uttrycka sig på många olika sätt, tex sång, dans, kroppsspråk och skapande. Pedagogerna ska aktivt uppmuntra barnen att hjälpa och stötta varandra i olika situationer. Vi ska ha ett "scaffolding-stöttande" arbetssätt, där vi stöttar och utmanar barnen att våga utvecklas och prova nytt.

Vetenskaplig grund:

- Vygotskij, Vi kommer arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv, man lär sig i relation med varandra. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: 

- i dagsläget behövs ingen direkt fortbildning snarare en fördjupning och viss stöttning vid våra reflektioner.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Kriterier

Se matris.

Utvärderingssätt:

Under våra reflektionsstunder följer vi upp och utgår från matrisen för att se att vi är på rätt väg. I slutet av projektet gör vi en fullständig utvärdering.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Aktiviteter:

Vi har redan startat upp med att göra många grupplekar och har gruppstärkande samlingar både i större och mindre grupper. Barnen har haft ett stort intresse för dels superhjältar, sopbilen och av att samla tomburkar. När vi hade samlat in många tomburkar gick vi till affären för att panta dem. Alla fick vara delaktiga och lämna kvittot i kassan och få pengar istället. För pengarna ville de köpa popcorn! Startaktiviteten avslutade vi genom att göra en kort film med  bilder och filmer på barnen och med musik och text som handlar om vilka superhjältar de är som städar i naturen. Grand final blir filmvisning med popcorn! 

Vi har många fler burkar att panta och vill sätta upp nya mål med vad barnen önskar uppnå och vilka filmer de vill skapa. På så sätt hoppas vi sätta igång barnens tankar, fantasi och kreativitet, skapa social hållbarhet och lära barnen att använda digitala verktyg i vardagen. 

Formativ uppföljning:

Alla i arbetslaget dokumenterar för att ta med till arbetslagets reflektion. Det är för att allas åsikter är viktiga och bidrar till arbetets utveckling. Dokumentera, reflektera, foto, film, lyssna in med mera.....

Lärmiljö:

Små, inspirerande mötesplatser där barnen i egen takt får upptäcka och utforska, för de flesta barn behöver gott om tid och lugn och ro. Vi ordnar platser där det finns möjlighet för lugna aktiviteter och för rörelse. Vi observerar barnen innan vi gör ändringen. Vi behöver en TYDLIG miljö, enkel där barnen självständigt kan se vilken aktivitet som är avsedd. Vi har mycket böcker i lärmiljön.

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse/ Orange grupp Lindens förskola 21-22

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Få barnen att förstå att de har rätt att säga nej och bli lyssnade till.
Pedagogerna finns som en stöttning och visar på hur man kan säga nej och hjälper barnen att lyssna på varandra.
Vi ser att flera av barnen självmant vågar säga nej och lyssnar på sina kompisar.
Majoriteten av barnen vågar självmant säga nej och lyssna på sina kompisar.
Delmål
Få barnen att förstå att man kan uttrycka sig på många olika sätt.
Pedagogerna visar på att man kan uttrycka sig på många olika sätt.
Några av barnen uttrycker sig på många olika sätt.
Majoriteten av barnen uttrycker sig på många olika sätt.
Delmål
Få barnen att förstå att språket är grunden för kommunikation mellan människor.
Pedagogerna visar på hur kommunikation människor emellan kan se ut.
Några av barnen använder språket i kommunikation med varandra.
Majoriteten av barnen använder språket i kommunikation med varandra.

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Få barnen att hjälpa varandra och be om hjälp.
Pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och att be om hjälp.
Några av barnen i gruppen ber självmant sina kompisar om hjälp och hjälper självmant varandra.
Majoriteten av barnen i gruppen ber självmant sina kompisar om hjälp och hjälper självmant varandra.
Delmål
Få barnen att säga nej/stopp när de inte vill.
Pedagogerna visar på hur man kan säga nej/stopp när man inte vill.
Några av barnen i gruppen kan säga nej/stopp när de inte vill.
Majoriteten av barnen i gruppen kan säga nej/stopp när de inte vill.
Delmål
Få barnen att använda det svenska språket samt uttrycka sig med hjälp av andra uttrycksformer.
Pedagogerna sätter ord på allt som sker i vardagen och visar på hur man kan använda olika uttrycksformer.
Några av barnen i gruppen använder sig av det svenska språket i många olika sammanhang och använder olika uttrycksformer.
Majoriteten av barnen i gruppen använder sig av det svenska språket i många olika sammanhang och använder olika uttrycksformer.

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Delmål
Delmål