👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planerings-, uppföljnings-, och utvärderingsmall för förskolan Sandvikens kommun 21/22

Skapad 2021-09-13 08:56 i Solgårdens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Skriv in de prioriterade målen här.

Skriv här: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Lägg sedan till de prioriterade målet/de prioriterade målen genom att klicka i "Läroplan" längst ner på sidan. 

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: Vi behöver skaffa oss ett nuläge kopplat till våra prioriterade mål för att kunna urskilja en förändring. För att veta vart vi ska behöver vi veta hur det ser ut när vi startar. Var är vi nu? 

Skriv här: Vi har en ny sammansatt barngrupp med spridda åldrar. Barnen har olika behov och intressen som vi måste ta hänsyn till. Vi behöver skapa en vikänsla i gruppen och fokusera på att sätta rutiner för att barnen ska bli trygga. 

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen? 

Skriv här: Tydliga ramar och strukturer finns i undervisningen. Alla barn har tillgång till kommunikation utifrån sina förutsättningar, i alla lek och lärsituationer och vid rutinsituationer.
Barnen känner sig trygga med oss och med varandra och vi har ett bra klimat i gruppen som möjliggör lärande. 

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenet: 

Skriv här: Vi kommer att arbeta med gruppstärkande aktiviteter och fokusera mycket på de sång/musik, läsning och berättande, skapande och regellekar för att fånga barnens intresse och skapa ett sammanhang. 

vi kommer använda oss av AKK, bildstöd och dagsschema för att skapa en tydlighet och struktur. 

Vi i arbetslaget läser och arbetar utifrån aktuell forskning som tex boken Tydliggörande pedagogik i förskolan.

Vi ger barnen tid att prova själva, bekräftar och ger positiv förstärkning samt firar framgång med barnen.

Vi delar in barngruppen i mindre grupper.

Barnen erbjuds lekval utifrån sina intressen.

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Skriv här: Tisdag till Torsdag delar vi in barnen i tre mindre grupper och arbetar utifrån våra mål. Varje måndag på vår planering ser vi över veckan och planerar upp veckans arbete.

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18