👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klurisarnas målformulering och utvärdering 2021/2022

Skapad 2021-09-13 10:00 i Smultronet ULNA Förskolor
Förskola
Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

Innehåll

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 6)

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

 

Målen når vi genom att:

Att vi låter alla barn vara delaktiga och prova utifrån deras nivå. Vi försöker ge förutsättningar för att lyckas, att utvecklig sker men att det på individens nivå. Oavsett vilken pedagog du möter har vi på Smultronet ett likvärdigt förhållningsätt gentemot alla barn.

Därefter når vi målet genom reflektioner i arbetslaget kring undervisningstillfällena, planerade och oplanerade. Vi har SKA-möten där båda avdelningarna möter varandra och reflekterar kring aktuella frågor som arbetslaget har diskuterat och reflekterat på utsatt tid. Vi följer upp med en halvårs analysen där vi ser så vi arbetar mot målet på ett genomtänkt sätt. 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

 

Målen når vi genom att:

Vi bygger upp basmiljöer utifrån läroplanen och material ska finnas tillgängligt så barnen når det. Vi har ett planerat syfte alla våra lärmiljöer, inomhus och utomhus. Vi introducerar de olika lärmiljöerna för barnen där vi tillsammans kommer överens om hur de kan utvecklas vidare. Behöver något tillföras eller tas bort.

Vi når målet sedan genom observationer och reflektioner där vi granskar de olika miljöer för att skapa de rätta förutsättningarna för att nå målen. 

Förskolans MÅL:

Syfte: (kopplat till Lpfö18)

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.  

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

 

 

Målen når vi genom att:

Vi arbetar utifrån två valda metoder.

En metod blir att vi kommer använda oss av boken Knacka på, som vi introducerar för barnen. Vår tanke är att barnen ska få möta knacka på genom dramatiserings, digitala verktyg, flano och inläsning/ljudbok > QRkod

Vi valde Knacka på! Just för att barnen är intresserade av boken men också för att vi kan koppla flera olika läroplansmål till den med hjälp av barnens intresse.

Den andra metoden vi kommer använda oss av är digitalisering. Vi vill filma våra planerade undervisningstillfälle och sedan ge det tillbaka till barnen. Låta barnen foto/filma när vi är tillsammans med Ipad/telefon. 

 

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18