👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- och språkutveckling på ett lekfullt sätt

Skapad 2021-09-13 14:06 i Örsängets förskola Bollnäs
Vi vill att alla barn ska kunna uttrycka sin vilja och kunna kommunicera med alla på förskolan samt öka intresset för bokstäver så att ett rikt språk utvecklas.
Förskola
På ett lekfullt sätt vill vi väcka nyfikenhet för matematik hos barnen, och när vi samtalar och möter matematiken tillsammans med barnen främjas deras språkutveckling.

Innehåll

Nuläge 

Vart man än vänder sig finns matematiken överallt, olika antal, siffror, olika färger och former. Barnen på avdelningen visar ett ett stort intresse för att leta siffror, visa sin ålder med antal fingrar, räkneramsor, leta antal saker i böcker mm. Vi vill då fånga upp barnens intresse i just detta genom olika lustfyllda planerade och även oplanerade aktiviteter.

Mål

Introducera och skapa en nyfikenhet för matematik hos barnen.

Vi vill att barnen ska utveckla ett större ordförråd genom att barnen börjar använda och benämna flera matematiska begrepp.

Talraden 0-9 och siffrorna 1-5. Förståelse för antalet, siffrans utseende och ordningsföljden. 

Utveckla barnens intresse för att undersöka, samtala om och reflektera kring matematiken och enklare matematiska problemlösningar. 

Syfte

Vi vill att barnen ska utveckla en nyfikenhet för matematik och få ett rikare ordförråd när de kommer i kontakt med  matematiska begrepp. 

Genomförande

Språkbada-benämna allt vi gör när vi på ett lustfyllt sätt samtalar om matematik både vid planerade och spontana undervisningstillfällen.

Vid våra undervisningstillfällen använder vi oss av lekar, matematiklådor, rim- och ramsor, spel och pussel, sortering, lärplattor/appar mm.

 Vi fortsätter med våra läsgrupper där vi samtalar om vad böckerna handlar om och tillsammans med barnen letar vi matematik i handlingen/bilderna. 

Vi ska utforma vår inne- och utemiljö så att den stimulerar språk- och matematikutvecklingen, samt använda skogen och naturen som undervisningsmiljö. 

Vi ska vara aktivt närvarande pedagoger och arbeta i mindre barngrupper. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom våra anteckningar, foton och barnens alster här på Unikum i barnens lärloggar.

Vi dokumenterar kontinuerligt under terminen. 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen.

Uppföljning

Reflektioner på egen planering och på gemensam planering/reflektion.

Utvärdering i slutet av terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18